Hopp til innhald

PS1-301 Vitskapsteori, metode og etikk

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhald og oppbygging

Emnet omhandlar sentrale vitskapsteoretiske tradisjonar og perspektiv, og fokuserer på korleis dei kjem til uttrykk i val av metode, analyse av data og formidling. Fokus er retta mot vitskapleg verksemd generelt, og forsking innan psykisk helsearbeid spesielt. Evne og vilje til å stille kritiske vitskapsteoretiske, metodologiske og etiske spørsmål ved korleis forskingsprosjekt planleggast, gjennomførast og formidlast i vitskapelige publikasjonar vert vektlagt. Sentrale tema som blir belyst er:

 • Vitskapsteori og metode
 • Litteraturstudie
 • Akademisk skriving
 • Datainnsamlingsmetodar for kvantitativ og kvalitativ metode

Læringsutbytte

Ein student med fullført emne har følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse. 

Kunnskap:
Studenten...

 • har inngåande kunnskap om vitskapsteoretiske tradisjonar og perspektiv
 • har inngåande kunnskap om karakteristika ved kvantitative forskingsmetodar og kvalitative forskingsmetodar
 • har inngåande kunnskap om etiske prinsipp for forsking, og evne til å kritisk vurdere etiske aspekt ved gjennomføring av et forskingsprosjekt
 • har inngåande kunnskap om prinsipp for akademisk kjeldehandtering og siteringspraksis.
 • har kunnskap om å planlegge, gjennomføre og evaluere kvalitetsforbetringsarbeid i helsetenesta 
 • har inngåande kunnskap om etiske og metodiske utfordringar av spesielt stor relevans for psykisk helsearbeid

Ferdigheiter:
Studenten...

 • kan kritisk evaluere metodologiske aspekt ved kvalitative og kvantitative forskingsprosjekt
 • kan identifisere og kritisk evaluere etiske aspekt ved kvalitetsforetringsarbeid/forskingsprosjekt
 • kan kritisk vurdere kjeldebruk i vitskapelige publikasjonar

Generell kompetanse:
Studenten...

 • har innsikt i vitskapsteoretiske og metodologiske aspekt ved vitskapleg verksemd generelt
 • kan nytte kunnskapen til å stille kritiske vitskapsteoretiske, metodologiske og etiske spørsmål ved korleis forskingsprosjekt planleggast, gjennomførast og formidlast i vitskapelege publikasjonar

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, oppgåveskriving individuelt og i gruppe, kollokviegrupper, rettleiingsgrupper, seminar med diskusjonar, sjølvstudium.

Gruppeoppgåve basert på kritisk gjennomlesing av fagfellevurderte vitskapelige artiklar med spesiell relevans for fagfeltet. Munnleg framlegg i plenum.

Seminar: Eit halvdagseminar der aktuelle forskarar ved HVL, eller praksisfeltet presenterer pågåande forsking innanfor fagfeltet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgjande obligatoriske læringsaktivetar må vere godkjende før studenten kan framstille seg for sluttvurdering;

1. Oppgåve, der sentrale spørsmål knytt til vurdering av vitskaplege artikkel blir presenterte i gruppe.

2. Minst 80 % deltaking i rettleiingsgruppe (2 timar).

3. Obligatorisk deltaking i seminar.

Vurderingsform

Individuell skrifteleg skuleeksamen, 4 timar.

Vurderingsuttrykk
Karakterskala A - F, med A som beste karakter og karakteren F som ikkje bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • PS106 - Fagleg grunnlag for psykisk helsearbeid og rusproblematikk - Reduksjon: 3,5 studiepoeng