Hopp til innhald

SRLE201 Samfunn, religion, livssyn og etikk

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emneplanen bygger på Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning og fagene RLE, samfunnsfag og pedagogikk. SRLE er en obligatorisk del av bachelorstudiet barnehagelærerutdanning, og er lagt til andre studieår. Formålet med kunnskapsområdet er å gi studentene nødvendig kunnskap om temaer innen samfunnsfag, historie, religion, livssyn, filosofi, etikk og pedagogikk - slik at de aktivt kan bruke denne kunnskapen i arbeidet som barnehagelærere. Innholdet i SRLE skal bidra til kritisk, etisk refleksjon med særlig henblikk på personalets væremåte i møte med barn, foresatte og ansatte -  samt skape bevissthet om maktperspektiv.

Kunnskapsområdet vil rette oppmerksomheten mot barnehagens samfunnsmandat, verdigrunnlag og funksjon. Kunnskapsområdet vil gi innsikt i det sammensatte samfunn som barnehagen er en del av. Videre vektlegges barndom, oppvekstvilkår og barns rettigheter i et historisk og samtidig perspektiv. I kunnskapsområdet vil det bli arbeidet med etikk, ulike religiøse og ikke- religiøse livssyn, samt ulike kulturers fortellinger og tradisjoner. Emnet vil også bidra til kunnskap om samisk historie, kultur og hverdagsliv.

Undervisningen anvender relevant forskning og tydeliggjør en barnehagepedagogisk og fagdidaktisk tilnærming. Praksisstudiet er integrert i kunnskapsområdet og har fokus på ledelse av barn og medarbeidere, samt samarbeid med foresatte.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha oppnådd følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om barnehagens verdigrunnlag, og grunnlagsetikk
 • har kunnskap om familie og samfunn i historisk, samtidig og politisk perspektiv
 • har kunnskap om kulturelt mangfold, herunder samiske perspektiver
 • har kunnskap om barndom og lek
 • har kunnskap om sosial utjevning i et bærekraftperspektiv
 • har kunnskap om barns rettigheter samt relevante lover, forskrifter og internasjonale konvensjoner 
 • har kunnskap om barnehagelærerens ansvar for barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep
 • har kunnskap om kristen tro og kulturarv, andre religioner og livssyn samt filosofi og etikk
 • har kunnskap om ledelse av barnehagens samfunnsmandat

Ferdigheter

Studenten

 • kan begrunne, formidle og praktisere innholdet i barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag gjennom pedagogisk ledelse
 • kan lede, veilede og samarbeide med barn, medarbeidere og foresatte med ulik bakgrunn og forutsetninger
 • kan identifisere særskilte behov hos enkeltbarn, herunder tegn på vold eller seksuelle overgrep
 • kan etablere tverrfaglig og tverretatlig samarbeid ut fra faglige vurderinger
 • kan formidle fortellinger fra ulike kulturer og religioner, og involvere barn i tema knyttet til etikk, religion og filosofi
 • kan tilrettelegge for markering av høytider og merkedager i barnehagen.
 • kan involvere barn i tema knyttet til etikk, religion og filosofi
 • kan utøve demokrati i praksis og legge til rette for barns medvirkning 
 • kan legge til rette for at barn blir kjent med nærmiljøet og ta i bruk barnehagens omgivelser som del av det pedagogiske arbeidet.

Generell kompetanse

Studenten

 • har kompetanse i å identifisere og møte profesjonsetiske utfordringer, reflektere kritisk over disse og begrunne sine handlingsvalg
 • har evne til å reflektere kritisk over egne verdier, holdninger og væremåter
 • har et faglig og profesjonelt grunnlag for å kunne arbeide tverrfaglig og tverretatlig 
 • har evne til å samhandle med barn, foresatte og personale med ulik bakgrunn og forutsetninger med sikte på å skape inkluderende fellesskap
 • har kompetanse i å analysere sammenhenger mellom individ, gruppe, nærmiljø og samfunn og bruke det i praksis

Krav til forkunnskaper

Godkjent praksis 1. studieår.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen i emnet kan bestå av forelesninger, seminar, gruppediskusjoner og andre obligatoriske og studentaktive læringsfomer, både indivuduelt og i grupper. 

PRAKSIS

Praksis gjennomføres etter egne læringsutbytter som står oppført i studieplanen. Informasjonen om praksis (BBLPR201) ligger i utdanningsplanen for ditt kull og på nettsiden for praksis i barnehagelærerutdanningen. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Oversikt over de obligatoriske læringsaktivitetene blir gitt ved semesterstart. De obligatoriske læringsaktivitetene er knyttet til læringsutbyttene i emnet.

 • Minimum 80% aktiv deltakelse i undervisning, da kommunikasjon og samarbeid er sentralt i emnet
 • Oppgave A, i gruppe, knyttet til pedagogisk ledelse av barn med ulike forutsetninger
 • Oppgave B, i gruppe, knyttet til involvering av barn i tema knyttet til etikk, religion og filosofi 
 • Oppgave C, individuell, knyttet til barndom og lek
 • Oppgave D, individuell og i gruppe, knyttet til samarbeid med foresatte

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet ikke blir godkjent på første forsøk, blir det gitt et nytt forsøk.

Vurderingsform

Skriftlig hjemmeeksamen, 2 dager.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler