Hopp til innhald

STR801 Strategi- og virksomhetsutvikling

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Faget skal gi grunnleggende kunnskaper i foretaksstrategi og strategisk analyse, samt utvikling av ny virksomhet i og utenfor eksisterende virksomhet.

Strategi er grunnlaget for forretningsdrift. Strategiske valg skal hjelpe en bedrift til å skape seg konkurransefortrinn i forhold til andre bedrifter i bransjen, til å skape verdi for sine kunder og i siste instans til å skape verdi for sine eiere, samtidig som samfunnsansvar skal utvises.

Utgangspunkt for strategi er en analyse av eksterne forhold som påvirker bedriften. Disse forholdene endrer seg nå i et tempo som er stadig høyere, og både teknologi, produksjonsmetoder og kundebehov endrer seg stadig raskere. Videre skaper krav om bærekraftig utvikling og vekst utfordringer og muligheter for virksomheter. Sirkulær økonomi er en tilnærming for å bidra til å løse bærekraftsutfordringer.

Faget skal gi en grunnleggende forståelse av hvordan bransjespesifikke forhold og makroforhold (eksterne forhold) kan identifisere trusler og muligheter i ulike næringer. Videre skal faget formidle hvordan bedriftsinterne ressurser og kapabiliteter (interne forhold) kan avdekke enkeltbedrifters styrker og svakheter. Analyse av disse forholdene legger grunnlaget for strategivalg, for eksempel i retning av en kostnadslederstrategi eller differensieringsstrategi. Studentene bør også få en grunnleggende forståelse av ulike internasjonaliseringsstrategier, konsernstrategier, kjennetegn ved regionale/nasjonale komparative fortrinn, og bærekraftig virksomhetsutvikling og foretaksetikk.

Fokus i faget skal ligge både på strategi i den løpende drift av en virksomhet og på strategier for å skape ny virksomhet både innenfor og utenfor rammene av eksisterende virksomhet.

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Forklare grunnleggende prinsipper og begreper innen strategisk ledelse
 • Beskrive hvordan strategivalg baseres på analyser av forhold eksternt og internt i en virksomhet
 • Beskrive hvordan man gjennom strategisk analyse kan identifisere og sikte seg inn mot nye virksomhetsområder
 • Ha kunnskap om innovasjon og entreprenørskap
 • Ha kunnskap om virksomhetsutvikling
 • Ha kunnskap om ulike varianter av forretnings- og inntjeningsmodeller

Ferdigheter

 • Identifisere egenskaper ved en bransje, og hvilke muligheter og trusler dette kan utgjøre for en bedrift i denne bransjen
 • Kartlegge interne arbeidsbetingelser i en bedrift
 • Identifisere en virksomhets verdikonfigurasjon
 • Identifisere en virksomhets forretningside og forretningsmodell
 • Foreslå en strategi basert på en bedrifts omgivelser og interne ressurser
 • Foreslå potensielle satsningsområder basert på strategisk analyse
 • Forklare teknologiutviklingen sin påvirkning på strategi
 • Beskrive fordeler og ulemper ved ulike internasjonaliseringsstrategier

Generell kompetanse

 • Forstå bærekraft som driver for og påvirkning på strategi- og virksomhetsutvikling
 • Forstå betydningen av strategi i den løpende drift av en virksomhet
 • Forstå betydningen av å utvikle og skape nytt i eksisterende virksomheter som et ledd i en langsiktig strategi

Krav til forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

I løpet av kurset skal det leveres inn to gruppebaserte deloppgaver som må vurderes til bestått for å få gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Deleksamen med to deler:

1) Semesteroppgave som skal løses i grupper (60% av endelig karakter).

2) Skriftlig hjemmeeksamen (flervalgsoppgave), 2 timer (40% av endelig karakter). Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt

Mer om hjelpemidler