Hopp til innhald

SYKS110 Danning og akademisk handverk

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhald og oppbygging

Danning gjennom utdanning bidreg til klok bruk av kunnskap. Emnet Danning og akademisk handverk er eit innføringsemne og er studenten sitt første møte med Høgskulen på Vestlandets faglege og sosiale fellesskap. Den profesjons- og arbeidslivsretta høgskulen byggjer på samspel, berekraft og nyskaping.

Emnet fremjar perspektiv og teoriar som aukar forståinga av globaliseringa i samtida og gir grunnlag for å meistre samansette uføresette utfordringar. Innføringsemnet rettar merksemda mot berekraft og vårt felles globale ansvar både for dei som lever i dag og dei som kjem etter oss. Emnet bidreg til å stimulere studenten til å vere aktiv og nysgjerrig, til å ta ansvar for eiga læring og til å utvikle evna til nyskaping.

Emnet siktar mot å utvikle studentane sin kunnskap om ulike profesjonar og fag si forståing av og refleksjon over kunnskap og etikk. Dette vert sett i forhold til utdanning og berekraft. Emnet legg til grunn at vitskapleg arbeid mellom anna er eit akademisk handverk. Informasjonskompetanse og skriving av tekstar utgjer deler av dette handverket, og emnet gir grunnleggjande opplæring. Ved bruk av akademiske arbeidsmåtar vert ein kjent i og tek del i bygginga av kunnskapens hus. Handverket set ein i stand til å kunne vurdere og dokumentere informasjonskjelder, og til å utvide og utdjupe kunnskap. Handverket set ein stand til å skrive akademiske tekstar.

Danning er det som mennesket prøver å gjere av seg sjølv i eit samfunn. Danning gjer det mogleg å takle den historiske situasjonen. Kunnskapar, haldningar og åtferd hjelper mennesket å leva på  ein meiningsfull måte i og med verda. Danning er det som tillèt det siviliserte, berekraftige og frie samfunnet å eksistere.

Utdanning er mennesket si formidling og tileigning av kunnskap, ferdigheiter og evner. Slik vert individet i stand til å delta i arbeidsprosessar. Utdanning byggjer menneske og samfunn.

Berekraft-omgrepet omfattar eit bevaringsperspektiv, men har også i seg ønskje om nyskaping og utvikling. Berekrafta står på tre likestilte pilarar: økologisk berekraft, økonomisk berekraft (til dette høyrer likeverd) og sosio-kulturell berekraft (inkludert global sosial rettferd).

Emnet går i det første semesteret av studiet og skjer i samspel med studentar og fagleg og administrativt tilsette. Innføringsemnet har ein felles del som utgjer 5 studiepoeng og ein spesifikk utdanningsdel på 2,5 eller 5 studiepoeng. Delen som er felles og utdanningsdelen utgjer ei integrert eining.

Innhaldet i emnet er: etikk, vitskapsteori, vitskaplege metodar, berekraft, akademisk skriving, informasjonskompetanse, kjeldebruk, kommunikasjon, samarbeid og profesjonshistorie.

Læringsutbytte

Kunnskapar Kandidaten

 • kjenner til hovudlinjene i diskusjonen om berekraftig utvikling i det globale samfunnet
 • har kunnskap om vitskaplege arbeidsmetodar og forskingsbasert kunnskap
 • har kunnskap om relevansen av profesjonell kompetanse og om forholdet mellom teori og praksis i eigen profesjon eller i eige fagområde
 • har kunnskap om forholdet mellom profesjonell kompetanse, arbeidsliv og samfunn i samtid og fortid
 • har kunnskap om kommunikasjon og samarbeid

 

Ferdigheiter Kandidaten

 • kan reflektere over sentrale problemstillingar innanfor eige fagområde og innanfor vitskapane generelt
 • kan identifisere og reflektere over sentrale etiske problemstillingar og dilemma
 • kan finne, vurdere og bruke ulike kunnskapskjelder og digitale verktøy i eiga kunnskapsbygging
 • kan utvikle, revidere og ferdigstille ein fagleg tekst som tilfredsstiller dei akademiske krava

 

Generell kompetanse Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgåver som strekker seg over tid, både åleine og som deltakar i ei gruppe
 • kan formidle sentralt fagstoff og diskusjonar om berekraft og vere kritisk til eige fagområde og til vitskapane generelt

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Det vert nytta studentaktive læringsformer og ein omvendt klasserompedagogikk med digitale ressursar i emnet i Canvas.

Undervisnings- og læringsformene vil slik variere mellom ressursforelesningar og aktivitetar som fremmar refleksjon og gruppetilhøyrsle. Det vert gitt rettleiing.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgjande obligatoriske læringsaktivitetar må vere godkjende før studenten får framstille seg til eksamen i emnet:

 1. Individuelt refleksjonsnotat knytt til berekraftsmåla og eigen profesjon eller eige fagområde.
 2. Digitalt kurs i informasjonskompetanse for å kunne finne, vurdere og bruke ulike kunnskapskjelder og digitale verktøy i eiga kunnskapsbygging.
 3. Deltaking i gruppearbeid med rettleiing knytt til å kunne formidle sentralt fagstoff, diskusjonar om berekraft samt det å vere kritisk til eige fagområde og til vitskapane generelt.

Obligatoriske læringsaktivitetar er gyldige i fire semester. Ved fråvær frå obligatoriske læringsaktivitetar gjelder samme regler som for fråvær i praksis jfr forskrift om studium og eksamen ved HVL.

 

Vurderingsform

Skriftleg gruppeoppgåve, lengde  2000 ord +/- 10% 

Vurderingsuttrykk: Greidd/ikkje greidd 

Ny eksamen: Dersom oppgåva ikkje er bestått, er det mogeleg å levere omarbeidd versjon seinast ved utgangen av påfølgjande semester.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • BSS1AB - Introduksjon til sjukepleie - Reduksjon: 3,5 studiepoeng
 • BSS2B2 - Fagforståing for sjukepleie i sjukeheim - Reduksjon: 1,5 studiepoeng
 • BSSV1 - Samfunnsvitskaplege perspektiv på grunnleggjande sjukepleie - Reduksjon: 1 studiepoeng
 • BSS4 - A clinical approach using evidence-based nursing and critical thinking - Reduksjon: 1,5 studiepoeng
 • SK155 - Etikk, Jus og Psykologi - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
 • SK151 - Prosjektplan til prosjektarbeid i helsefremjande og førebyggjande arbeid - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • SYKHB1021 - Sjukepleie ved grunnleggende behov - Reduksjon: 1,5 studiepoeng
 • SYKSB1021 - Sjukepleie ved grunnleggende behov - Reduksjon: 1,5 studiepoeng
 • SYKHB2041 - Sjukepleie og samfunnsvitskaplege fag 1 - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • SYKSB2041 - Sjukepleie og samfunnsvitenskapelege fag 1 - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • NABP1003 - Danning og akademisk handverk - Sjømannskap - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • BØA119 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • SOS110 - Danning og akademisk handverk - Sosiologi - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • SA597 - Danning og akademisk handverk - historie - Reduksjon: 5 studiepoeng