Hopp til innhald

UVN801 Norsk som andrespråk i voksenopplæringen 1

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

En del av de voksne minoritetsspråklige som kommer til Norge, har lite skolegang og begrensede lese- og skriveerfaringer fra hjemlandet. Den første norskopplæringen av denne gruppen er en utfordrende oppgave for skolen og lærerne. Gruppen får også ofte sin grunnopplæring i Norge (grunnskole, videregående skole) på andrespråket norsk. For mange vil det også være aktuelt å kombinere formell opplæring med arbeidslivspraksis. Dette studiet tar sikte på styrke lærernes faglige, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse overfor denne målgruppen. I studiet vil voksenpedagogikk, videreutvikling av lese- og skriveferdigheter og kunnskapstilegnelse på andrespråket være sentralt.

Emnet retter seg mot lærere som underviser voksne innvandrere i den første norskopplæringa i Norge og lærere som gir grunnopplæring særskilt organisert for voksne innvandrere. Studiet skal gi lærere økt innsikt i voksenpedagogiske problemstillinger, økt kompetanse i å utvikle grunnleggende norskferdigheter hos deltakerne, styrket evne til å legge til rette for god lese- og skriveutvikling for voksne med svak litterasitetsbakgrunn og ferdigheter i å støtte kunnskapstilegnelse på andrespråket.

Sentralt innhold i studiet er:

 • Voksnes læreprosesser
 • Andrespråkslæring hos voksne
 • Norsk som målspråk
 • Globale, lokale og individuelle aspekter ved skriftkyndighet (litterasitet)
 • Utvikling av lese- og skriveferdigheter hos voksne
 • Faglæring og fagspråk når norskferdighetene er på begynnernivå
 • Yrkesretta norskopplæring
 • Praksisfeltet som læringsarena

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter endt studium skal studentene ha kunnskaper om:

 • grunnleggende tilegnelse av muntlig og skriftlig norsk når norsk er andrespråket
 • yrkesretta norskopplæring
 • litterasitet (literacy) i et globalt, lokalt og individuelt perspektiv
 • norskopplæring for innlærere med liten eller ingen skolebakgrunn
 • voksne i en læringssituasjon
 • andrespråksutvikling og andrespråkstilegnelse
 • lese- og skriveteorier og relevante arbeidsmetoder innenfor lese- og skriveutvikling
 • digital praksis og digital kompetanse i lese- og skriveutvikling
 • kjennetegn ved ulike tekster, med spesiell vekt på fagtekster
 • morsmålets betydning for tanke- og kunnskapsutvikling og bruk av flere språk i klasserommet
 • egnete læringsressurser for voksne minoritetsspråklige, boklige og digitale
 • relevante læreplaner innenfor opplæringslova og metodiske veiledninger
 • vurdering og testing av språkferdigheter og språknivå hos deltakere med liten testerfaring

Ferdigheter

Etter endt studium skal studentene kunne:

 • orientere seg om deltakernes lese- og skriveerfaringer og behovene de har nå
 • planlegge og gjennomføre en tilpasset undervisning som bidrar til lese- og skriveutvikling på andrespråket
 • legge til rette for at lesing og skriving blir et godt redskap i kunnskapsutvikling
 • legge til rette for morsmålsaktiviserende (morsmålsstøttet) læring
 • bruke adekvate læringsressurser, både digitale og analoge, med et kritisk blikk
 • vurdere andrespråksferdigheter og gi deltakere konstruktive tilbakemeldinger
 • tilrettelegge for gode læringssituasjoner på skole og i arbeidsliv

Generell kompetanse

Etter endt studium skal studentene kunne:

 • arbeide selvstendig og reflektert for å stimulere voksne minoritetsspråklige til å videreutvikle sine kunnskaper og ferdigheter
 • begrunne egne didaktiske valg ut fra erfaringer og kunnskaper
 • møte voksne deltakere med respekt, interesse og kunnskaper om deres bakgrunn
 • gjennomføre undervisning og vurdering som styrker deltakernes mestringsfølelse, selvtillit og identitet
 • ha forståelse for likheter og forskjeller i kulturelle uttrykk og handlinger
 • ha forståelse for ulike måter å tilegne seg kunnskaper og ferdigheter på

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Studiet er samlings- og nettbasert og går over ett semester (høst). Samlingene er obligatoriske og en del av pensum på studiet. Det forventes at studentene skal arbeide både på nettet og på egen hånd mellom samlingene. På samlingene vil det i hovedsak være informasjon, forelesninger og ulike former for erfaringsutveksling.

Studentene skal fordype seg i to sentrale temaområder i semesteret i form av to skriftlige arbeider (Læringsaktiviteter). Det blir gitt veiledning i tilknytning til oppgavene. Den vil i hovedsak foregå på nett.

Studiet vil benytte Høgskulen på Vestlandet sitt studiestøttesystem. Dette vil fungere som informasjonsbase mellom faglærere og studenter. På det nettbaserte studiestøttesystemet vil det også bli lagt ut nettforelesninger, og det vil bli opprettet diskusjonsforum hvor både studenter og faglærere kan delta.

Det vil bli utarbeidet en detaljert studie/undervisningsplan som inneholder tidspunkter for samlingene, emner for samlingene, forslag til leseplan, datoer for innlevering av tekster og emner for nettdiskusjoner og nettforelesninger. Studiestedet vil søke å gi studentene en oversiktlig og hensiktsmessig studiestruktur å forholde seg til. Studie/undervisningsplanen vil bli utlevert på første samling.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studentene skal skrive to korte fagtekster som skal leveres i høstsemesteret. Tekstene er å regne som obligatoriske læringsaktiviteter. Krav til utforming av tekstene blir gitt før arbeidet starter. Emne/problemstilling vil bli oppgitt. Drøfting og refleksjon over eget undervisningsarbeid vil være en del av oppgaven. En av tekstene skal skrives på bokmål, den andre på nynorsk. Tekstene skal vurderes av faglærere og må være godkjent før studenten meldes opp til eksamen.

Godkjente læringsaktiviteter er gyldige ett studieår etter godkjenningen.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 6 timer.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ordbok etter studentens valg.

Mer om hjelpemidler