Norsk som andrespråk i vaksenopplæringa

Etter- og vidareutdanning

Dei vaksne minoritetsspråklege som kjem til Noreg er ei samansett gruppe. Ein del har hatt lite skulegang og har knappe lese- og skriveerfaringar frå heimlandet, mens mange har langvarig skulegang og utstrakte lese- og skriveerfaringar frå før.

Kven passar utdanninga for?

Studiet rettar seg mot lærarar som underviser minoritetsspråklege deltakarar i norskopplæringa i Noreg. Dette studiet tar sikte på styrke lærarane sin faglege, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse overfor denne målgruppa.

Kva lærer du?

Studiet skal gi lærarar ei auka innsikt i vaksenpedagogiske problemstillingar, ein auka kompetanse i å utvikle elevane sine norskferdigheiter, ei styrka evne til å legge til rette for god lese- og skriveutvikling og ferdigheiter i å støtte tileigninga av kunnskap på andrespråket.

Vidareutdanninga består av to emne som byggjer på kvarandre, og du må ta haustemnet før du kan ta emnet som går om våren. 

Studiet er særleg aktuelt etter at det i 2021 vart innført ny integreringslov med nye kompetansekrav til lærarar.

Timeplan

Haust 2022 

  • 1. samling: 31. august, 1. september, 2. september (14.15-19:00/8:15-15:00)
  • 2. samling: 26. oktober, 27. oktober, 28. oktober (14.15-19:00/8:15-15:00/8:15-15:00)
  • 3. samling: 24. november, 25. november (14.15-19:00/8:15-15:00)

Vår 2023 

  • 1. samling: 19. januar, 20. januar (14.15-19:00/8:15-15:00)
  • 2. samling: 15. mars, 16. mars, 17. mars (14.15-19:00/8:15-15:00/8:15-15:00)
  • 3. samling: 24. april, 25. april (14.15-19:00/8:15-15:00)