Karriereveiledning

Etter- og vidareutdanning

Karriereveiledning er et fagfelt under profesjonalisering det er stor interesse for. Som karriereveileder møter man ulike målgrupper på forskjellige stadier gjennom livet – fra eleven på ungdomsskolen til den voksne som har flere års erfaring fra arbeidslivet. Gjennom videreutdanningen vil du som student utvikle solid teoretisk og praktisk kunnskap om karriereveiledning, karrierelæring og utvikling av karriereveiledningstjenester. Målgruppen for studiet er karriereveiledere i skolen og andre sektorer, lærere som underviser i Utdanningsvalg på ungdomstrinnet og andre som ønsker å jobbe som karriereveiledere.

Profesjonell veiledning med god kvalitet

Gjennom studiet vil du få kunnskap om hvordan du i veiledning kan møte veisøkere i valgprosesser, overganger og tilrettelegge for karrierelæring. Dette vil relateres til ulike målgrupper, veiledningsmetodikk, samt utvikling og koordinering av karriereveiledningstjenester. Dette vil også relateres til hva som påvirker karrierelæring- og valg. Studiet tar utgangspunkt i at karriereveiledning og karrierelæring skjer i et livslangt perspektiv og som del av en kontekst.

Profesjonell veiledning av god kvalitet, vil kunne bidra til å gi veisøker gode rammer for læring, utvikling og deltakelse i utdanning- og arbeidsliv, samt redusere frafall og utenforskap. Studiet legger opp til at studentene skal bli tryggere og mer profesjonelle i karriereveilederrollen. Videre tar emnene i videreutdanningen utgangspunkt i sentral teori om karriereveiledning og nasjonale anbefalinger om kvalitet i karriereveiledning.

Tematisk er studiet bygget opp slik at studentene på emne 1 får kjennskap og introduksjon til sentrale teorier og prinsipper karriereveiledning, karrierelæring og karriereutvikling. Emne 2 fokuserer på utvikling og koordinering av karriereveiledningstjenester for å støtte opp under kvalitetsutvikling og profesjonalisering. Gjennom begge emner vektlegges forståelse av karriereveiledningens betydning på både individ- og samfunnsnivå.

Å skulle veilede ungdommer i dagens karrierejungel, krever god kompetanse. Å hjelpe eleven til å bli bevisste sine styrker og svakheter, til å finne mulige veier til drømmeyrket og å se mulighetene istedenfor hindringene, fordrer at man har det rette verktøyene. Jeg fikk både kompetanse og verktøy i dette studiet. Et godt sammensatt studie med gode faglærere og et godt læringsmiljø resulterte i at jeg kan veilede mine elever på en god og profesjonell måte. Og det er jo alle tjent med!

Veronica Frette Evensen, Narvik ungdomsskole

 

Praktisk informasjon

Undervisnings- og læringsform

Studiet er nett- og samlingsbasert. Det gjennomføres tre studiesamlinger per semester. I tillegg jobbes det i studiegrupper og individuelt mellom samlingene.  

Samlingsdatoer og nettøkter

Høst 2023

Samling 1 (digital):
30.august kl. 15-18

Samling 2 (fysisk samling i Bergen):
21.september kl. 12:15-18:00
22.septemeber kl. 08:15-14:00

Samling 3 (digital):
18.oktober kl. 15-18:00

Samling 4 (fysisk samling i Bergen):
9.november kl. 12:15-18:00
10.november kl. 08:15-14:00

Vår 2024

Samling 1 (digital):
10.januar kl. 15-18

Samling 2 (fysisk samling i Bergen):
15.februar kl. 12:15-18:00
16.februar kl. 08:15-14:00

Samling 3 (digital):
13.mars kl. 15-18:00

Samling 4 (fysisk samling i Bergen):
11.april kl. 12:15-18:00
12.april kl. 08:15-14:00

Pensum

Du får informasjon om pensum ved studiestart.