Hopp til innhald

Studieplan - Norsk som andrespråk i vaksenopplæringa

Hausten 2024

Studiet rettar seg mot lærarar som underviser minoritetsspråklege deltakarar i norskopplæringa i Noreg. Dette studiet tar sikte på styrke lærarane sin faglege, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse overfor denne målgruppa.

Studiet skal gi lærarar ei auka innsikt i vaksenpedagogiske problemstillingar, ein auka kompetanse i å utvikle elevane sine norskferdigheiter, ei styrka evne til å legge til rette for god lese- og skriveutvikling og ferdigheiter i å støtte tileigninga av kunnskap på andrespråket.

Vidareutdanninga består av to emne som byggjer på kvarandre.

Organisering

Studiet er samlingsbasert med samlinger ved campus Bergen.