Hopp til innhald

Studieplan - Norsk som andrespråk i vaksenopplæringa

Hausten 2023

Norsk som andrespråk i voksenopplæringa

Innhald

Studiet rettar seg mot lærarar som underviser minoritetsspråklege deltakarar i norskopplæringa i Noreg. Dette studiet tar sikte på styrke lærarane sin faglege, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse overfor denne målgruppa.

 

Studiet skal gi lærarar ei auka innsikt i vaksenpedagogiske problemstillingar, ein auka kompetanse i å utvikle elevane sine norskferdigheiter, ei styrka evne til å legge til rette for god lese- og skriveutvikling og ferdigheiter i å støtte tileigninga av kunnskap på andrespråket.

Vidareutdanninga består av to emne som byggjer på kvarandre, og du må ta haustemnet før du kan ta emnet som går om våren. 

Studiet er særleg aktuelt etter at det i 2021 vart innført ny integreringslov med nye kompetansekrav til lærarar.

Arbeidsformer

Studiet er samlings- og nettbasert.

Vurderingsformer

  • Emne 1: Skriftleg heimeeksamen på 6 timar
  • Emne 2: Heimeeksamen på 10 dagar

Internasjonalisering

Nei