Bilete av mannleg lærar i grunnskulen

Andrespråkspedagogikk

Etter- og vidareutdanning

Andrespråkspedagogikk rettar seg mot lærarar i grunnskulen. Fokuset i studiet er på lærararbeid med elevar som ikkje har norsk som morsmål og som har hatt relativ kort skulegang til no i Noreg.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Lærarutdanning (grunnskule-/allmennlærar, faglærar, barnehage-/førskulelærar eller praktisk-pedagogisk utdanning). Du må være tilsett i ei lærarstilling.

  Kravet om bestått lærarutdanning kan fråvike dersom du berre manglar faget du søker på, for å få fullført lærarutdanninga di.

  Om du søker dispensasjon frå opptakskravet, må det foreligge  stadfesting frå tidlegare studiestad om at studiet du søker opptak til kan inngå i og føre til avslutta lærarutdanning.

  Meir om søknadsprosessen

  Kvifor studere Andrespråkspedagogikk?

  Andrespråkspedagogikk gir innsikt i korleis menneske lærer eit nytt språk og kva utfordringar dei kan møte undervegs. Dette gjer det enklare for deg som er lærar å tilpasse undervisninga for å møte individuelle behov.

  Korleis er studien bygd opp?

  Andrespråkspedagogikk består av to 15-studiepoengsemne:

  1. Andrespråkspedagogikk 1
  2. Andrespråkspedagogikk 2 (fordjuping)

  Kva lærer du?

  Ved å gjennomføre denne vidareutdanninga vil du lære om:

  • Tospråklegheit og andrespråkslæring, mellomspråk og mellomspråkutvikling.
  • Fleirkulturell undervisning og skule.
  • Lese- og skriveopplæring for minoritetselevar, grunnleggande ferdigheiter.
  • Norsk språk i komparativt perspektiv.
  • Arbeid med munnleg norsk og munnlege sjangrar når norsk er andrespråket.
  • Utvikling av ordtilfang og lesing av fagtekstar.
  • Litteraturundervisning og litterær samtale når norsk er andrespråket.

  Målgruppe

  Utdanninga passer for deg som arbeider som lærar i grunnskulen og har lærarutdanning. 

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Studiet er nett- og samlingsbasert med tre obligatoriske samlingar per semester. Samlingane lagt til Høgskulen på Vestlandet i Bergen, og vil gå over 2-3 dagar.

  Studiet er organisert som ei blanding av samlingar, sjølvstudium, arbeid i studiegruppe og arbeid på nettet.

  Læringsplattforma er Canvas. 

  Samlingsdatoar

  Haust 2024

  • Uke 34:  19.-21. august

  • Uke 42:  14.-16. oktober

  • Uke 47: 18.- 19. november

   Vår 2025

  • Uke 3:  13.-14. januar

  • Uke 10:  3.-5. mars

  • Uke 18: 28.- 29. april

    

  Tilrådd forkunnskap

  Det er krav om at du må vere tilsett i ei lærarstilling. 

  Pensum

  Du får informasjon om pensum ved studiestart. 

  Eksamensform

  • Emne 1: Skoleeksamen, 6 timer.
  • Emne 2: Heimeeksamen på 10 dagar

  Vidareutdanninga er eit tilbod innan Utdanningsdirektoratet (Udir) si satsing Kompetanse for kvalitet - vidareutdanning for lærarar. Vikar- eller stipendordning kan du søke gjennom Udir.

  Kvifor ta meir utdanning?

  Eit arbeidsliv i rask endring er ein viktig årsak til at mange skaffar seg meir fagleg tyngde. Her deler vi fleire fordelar som etter- og vidareutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert fagleg kunnskap
  • Praktiske ferdigheiter innafor ditt fagområde eller et heilt nytt fagfelt
  • Personleg utvikling
  • Moglegheit for å byggje nettverk
  • Eit forhandlingskort i framtidas lønsforhandlingar
  • Moglegheit for opprykk i stillingskategori
  • Moglegheit for meir ansvar eller nye oppgåver på jobb

  Andre interessante studietilbod

  Ønsker du å styrke din kompetanse som lærar? Her er oversikta over vidareutdanningar innan ordninga «Kompetanse for kvalitet» frå Høgskulen på Vestlandet.

  Sjå oversikt over alle våre vidareutdanningar og kurs