Hopp til innhald

VIBU805 Voksenrollen i et inkluderende miljø i barnehage og SFO

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Voksenrollen i et inkluderende miljø i barnehage og SFO er første emne i VIBU (videreutdanning for barne- og ungdomsarbeidere). Dette emnet har som hovedmål å bevisstgjøre  studentenes verdier og holdninger, samt utvikle forståelse for barns ulike evner og forutsetninger for læring og utvikling. 

De voksne har stor betydning for barns språk- og matematikkutvikling, og gjennom dette emnet får studentene ny kunnskap og kompetanse i hvordan de kan bidra til å skape et trygt og godt miljø for barns læring og utvikling.

I tillegg vil studiet gi kunnskap om hvordan fysisk utforming av inne- og utemiljø er med på å skape et inkluderende miljø.  

Studentene skal få innsikt i hvordan barnehage, skole/SFO og deres samarbeidspartnere kan støtte og stimulere barna.

Studiet skal bidra til å utvikle studentenes evne til refleksjon, vurdering og samarbeid, samt evne til å gi og ta imot veiledning for å kunne møte/ivareta hvert enkelt barn og foresatt på best mulig måte. 

Studiet legger vekt på teori- og erfaringsbasert kunnskap, og studentene skal få innsikt og forståelse i sammenhengen mellom teori og praksis. Utprøvende arbeid i praksis er en viktig del av studiet når studentene skal tilegne seg nye erfaringer i møte med utfordringer i arbeidshverdagen. Refleksjon over egen praksis er en del av læringen. 

Studiet er delt i fire temaer:  

 • Trygg og tydelig voksen 
 • Relasjonskompetanse
 • Forebygging av mobbing og krenkende atferd  
 • Lek og læring

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Studenten 

 • har kunnskap om lek og inkluderende praksiser i barnehage og skole 
 • har kunnskap om barn og unges ulike forutsetninger for lek, læring og utvikling 
 • har kunnskap om inkludering, ekskludering og integrering  
 • har kunnskap om observasjon 
 • har kunnskap om veiledning 
 • har kjennskap til prosedyrer/saksgang ved bekymring for et barn   
 • har grunnleggende kunnskap om betydning av lek og hverdagssamtale for barns læring av språk og matematikk
 • har kunnskap om ulike samarbeidspartnere og roller i barnehage og skole

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan legge til rette for aktiviteter som gir barn opplevelse av mestring 
 • kan observere barn og unges lek, utvikling og læring 
 • kan stimulere, oppmuntre og støtte barn i deres lek, utvikling og læring 
 • kan lede, rettlede og kritisk reflektere over barns lek, utvikling og læring, både muntlig og skriftlig
 • kan samarbeide med pedagogisk leder eller lærer om ulike tiltak/tilrettelegging
 • kan skape gode relasjoner med barn og unge samt ulike samarbeidspartnere

Generell kompetanse 

Studenten 

 • er medvirkende, utforskende og inspirerende sammen med barn 
 • kan legge til rette for gode opplevelser og læring sammen med pedagogisk leder eller lærer 
 • kan ta imot veiledning og følge opp tiltak som skal settes i gang
 • kan reflektere over ulike dilemma og gjøre etiske vurderinger 
 • kan reflektere over egen rolle i det pedagogiske arbeidet 
 • kan formidle kunnskap om inkluderende praksiser til foreldre/foresatte  

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Studiet stiller krav til selvstendig arbeid der man er aktiv og utvikler kunnskap i samarbeid med andre.  

Studiet inkluderer både fysiske samlinger og nettbaserte samlinger. 

Undervisningen vil veksle mellom forelesingar, webinar, og praktiske oppgaver. Innholdet i undervisningen blir regnet som pensum, og danner grunnlag for arbeid med ulike oppgaver. 

På både de fysiske og digitale samlingene vil det bli praktiske aktiviteter som blir utført selvstendig og i grupper.  

Mellom samlingane arbeider studentene sammen med oppgaver knyttet til studiet. Det blir gitt veiledning. 

Disse oppgavene tar blant annet utgangspunkt i egne praksiserfaringer og gir rom for refleksjoner og videreutvikling av egen praksis.  

Obligatorisk læringsaktivitet

Undervisningen har obligatoriske læringsaktiviteter som er forankret i emnet sine læringutbyttebeskrivelser. Emnet har tre obligatoriske læringsaktiviteter.

 1. Deltakelse på samlinger. Krav om å være til stede har sitt utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet der læring blir utvikla gjennom samarbeid, utprøving og praktisk arbeid med medstudentar, og lærarar. Studentaktive læringsformer er for eksempel refleksjonsoppgaver, erfaringsdeling og andre typer faglig kommunikasjon.
 2. En muntlig oppgave. Denne oppgaven er knyttet til læringsutbytte punkt 1 og 2 : Studenten har kunnskap om lek og inkluderende praksiser i barnehage og skole, og studenten har kunnskap om barn og unges ulike forutsetninger for lek, læring og utvikling 
 3. En skriftlig oppgave. Denne er knyttet til følgende læringsutbytter: Studenten kan lede, rettlede og kritisk reflektere over barns lek, utvikling og læring, både muntlig og skriftlig. Og studenten har grunnleggende kunnskap om betydning av lek og hverdagssamtale for barns læring av språk og matematikk

Nærmere retningslinjer for obligatoriske læringsaktiviteter vil bli gitt ved studiestart. 

Alle obligatoriske læringsaktiviteter (frammøte, deltakelse og oppgaver) må være utførte og godkjente for at studenten skal kunne gå opp til eksamen i emnet. 

Vurderingsform

Individuell muntlig eksamen på inntil 30 minutter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler