Hopp til innhald

GE414 Strukturgeologi og tektonikk

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Dette kurset handler om hvordan man klassifiserer og tolker geologiske strukturer på mesoskala, teorien om krefter, spenninger, formforandring og sprø og duktil deformasjon, og introduserer platetektoniske miljøer og den geologiske historien til Norge. I tillegg til teori utvikles det anvendte ferdigheter, inkludert konstruksjon av berggrunnskart og geologiske profiler, tolkning av geologiske kart, stereonetter og Mohr-sirkler. Kurset inneholder et feltkurs som inkluderer uavhengig geologisk kartlegging, digitale kartleggingsmetoder, kompassmålinger og stereonettplotting. Kurset er strukturert i følgende moduler: Beskrivelser av strukturer på mesoskala; Konstruksjon og tolkning av geologiske kart og profiler; Kartleggingsmetoder og digitale tilnærminger; Stereonetter; Deformasjonsteori; Platetektonikk og norsk geologisk historie.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene skal kunne:

 • identifisere, navngi, klassifisere og tolke geologiske strukturer
 • forstå sentrale begrep som spenning, formforandring, sprø og duktil deformasjon
 • bruke bruddkriterium og spenningsforhold for å vurdere bergarters stabilitet
 • kjenne til de viktigste platetektoniske miljøene
 • kjenne til de viktigste hendelsene som har dannet Norges berggrunn

Ferdigheter

Studentene skal kunne:

 • konstruere og tolke berggrunnsgeologiske kart og profiler
 • gjennomføre uavhengig kartlegging av bergarter og strukturer i felt
 • bruke enkle digitale kartleggingsmetoder
 • utføre strukturmålinger med kompass
 • plotte og analysere strukturmålinger i stereonett
 • gjennomføre enkle konstruksjoner og beregninger med hjelp av Mohr sirkel

Generell kompetanse

Studentene skal kunne:

 • identifisere, benevne, klassifisere og tolke geologiske strukturer i felt
 • forstå innholdet i strukturgeologiske rapporter og publikasjoner
 • tolke den geologiske historien til et område basert på kartinformasjon

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på:

GE-406 Geologi grunnkurs

GE-413 Kartlære og GIS

GE-408 Mineralogi og petrografi

MA-414 Matematikk naturfag

FY-400 Innføring i fysikk

GE-436 Sedimentologi

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, oppgaver og feltpraksis (5 dager)

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Deltakelse på feltpraksis (5 dager) og levering av feltrapport
 • 4 godkjente innleveringer

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Bokstavkarakter A-F, der F svarer til ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator, vinkelmåler, linjal, passer

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • GE414 - Strukturgeologi og geologisk kartlegging - Reduksjon: 10 studiepoeng