Hopp til innhald

DRA304 Teaterhistorie og teaterproduksjon

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet setter hovedfokus på teaterhistorie og teaterproduksjon. Emnet gir en innføring i teaterhistorie med særlig vekt på vestlig teater, dramaturgi og tradisjoner. Skuespillertrening, manusarbeid og produksjonsarbeid står sentralt.

Emnet åpnes for innreisende studenter. For å fylle kravet om tre måneders utvekslingsstipend forutsettes det at innreisende studenter får et tilleggskurs 5 studiepoeng knyttet til prosessdrama.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om Teatrets historie med særlig vekt på vestlig teater
 • har kunnskap om teatrets virkemidler i ulike teatersjangre

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke kropp og stemme som uttrykksmidler
 • kan jobbe med tekstanalyse og tekstarbeid
 • kan bruke teatrale virkemidler knyttet til ulike teaterformer og epoker

Generell kompetanse

Studenten

 • er i stand til å spille ulike roller
 • kan være del av et ensemble

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

DRA 300

DRA 301b

DRA 302

DRA 303

Undervisnings- og læringsformer

Scenisk produksjon gjennom arbeid individuelt, i gruppe og hel klasse, teaterformidling, workshops, forelesninger og veiledning.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • I par eller individuelt skal studentene velge seg en teaterhistorisk epoke som de fordyper seg i. De skal holde et fremlegg hvor de kombinerer forelesning og praktisk demonstrasjon som eksemplifisering. Omfang: ca. 30 min pr. student ved individuelt fremlegg, ca.50 min for pararbeid.
 • Muntlig presentasjon i par (ca. 60 min) evt. individuelt (ca.30 min) av en valgt epoke, teaterkunstner eller dramatiker fra teaterhistorien. Presentasjonen skal være en kombinasjon av forelesning og praktiske eksempler.
 • Skriftlig analyseoppgave i par (min. 3000 ord) evt. individuelt (min. 1500 ord) knyttet til en del av teaterhistorien.
 • Det vil være krav om frammøte til all praktisk undervisning, samt til veiledning under teaterproduksjonen. Det godkjennes inntil 20% fravær.

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktivitet får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) i løpet av semesteret. Obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent senest tre uker før eksamen.

Det foreligger retningslinjer for muntlig og skriftlig arbeid knyttet til teaterhistorien. Studentene vil gjøres kjent med disse ved semesterstart.

Vurderingsform

Praktisk eksamen i gruppe. Studentene vil få utlevert manus, gruppeinndeling og retningslinjer senest fire uker før eksamensvisningen.

Med utgangspunkt i klassisk teater, skal studentene i ensembler produsere en forestilling (ca. 7 studenter pr. ensemble, varighet ca. 25 minutter pr. forestilling). Eksamen er visning av denne forestillingen.

Gruppen får en felles karakter, der gruppens produksjon som helhet vurderes.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ny/utsatt praktisk eksamen gjennomføres individuelt.

Hjelpemidler ved eksamen

Studentene står fritt til å bruke kostymer, rekvisitter, lys og lyd.

Mer om hjelpemidler