Hopp til innhald

ENU803N Engelsk 2, emne 1 - Kommunikasjon i språk, tekst og kultur

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhald og oppbygging

Engelsk 2 er sett saman av to emne på 15 studiepoeng. Dette er emne 1. Emneplanen for engelsk byggjer på Nasjonale retningslinjer for femårig grunnskolelærarutdanning, trinn 5-10 og gjeldande læreplanverk for engelsk, LK20.

Engelsk 2 byggjer på Engelsk 1 og gjev større innsikt i språkopplæring, fagkunnskap og fagdidaktikk på mellom- og ungdomstrinnet. Det omfattar òg vidareutvikling av studentane sin eigen språkferdigheit og tekstkompetanse. Det gjev ei innføring i eit rikt og variert utval tekstar både til vidare personleg og fagleg vekst og til bruk i undervisning på mellom- og ungdomstrinnet. Engelsk litteratur vert lesen i eit kulturelt og historisk perspektiv. Studiet gjev djupare kunnskapar om grammatisk og fonologisk struktur i det engelske språket, i tillegg til å fokusera på kva som kjenneteiknar elevar på mellom- og ungdomstrinnet og deira språkutvikling.

Emne 1 fokuserer på korleis ein nyttar engelsk til å kommunisera. Hovudtemaa i kurset er grunnleggjande ferdigheiter, kunnskap om ulike teksttypar, språkstrukturar og deira kommunikative funksjonar. Utvikling av profesjonsfagleg digital kompetanse i engelsk er òg framheva. Det vert oppmoda til kritisk vurdering av ulike sider ved engelskopplæringa. I tillegg gjev kurset vidare innsikt i ei rekke læringsfremjande aktivitetar, arbeidsmåtar og læringsressursar, inkludert digitale.

Studietur til Det norske studiesenteret i York er ein del av kurset og høyrer med i emne 2. Turen omfattar fem dagars undervisning ved studiesenteret. Deltakarane må sjølve dekkja utgifter til reise, opphald og kursavgift. Sjå: https://www.york.ac.uk/nsc/short-courses/

Studieturen er ikkje obligatorisk, og studentar som ikkje deltek, får tilbod om eit alternativt opplegg.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har omfattande kunnskap om korleis born og ungdom lærer språk, inkludert språkmedvit og læringsstrategiar
 • har god kunnskap om grammatisk og fonologisk struktur i engelsk, om tileigning av ordforråd og om kulturelle konvensjonar for skriftleg språkbruk
 • har kunnskap om intonasjon og om kva rolle intonasjon spelar i kommunikasjon
 • har kunnskap om samfunnsliv, historie og eit rikt utval kulturuttrykk i nokre engelsktalande land, mellom anna sentrale verk i engelskspråkleg litteraturtradisjon
 • har god kunnskap om struktur og språklege verkemiddel i tekstar, inkludert multimodale tekstar
 • kjenner til eit rikt utval songar, rim, litteratur, film og andre kulturelle uttrykk som kan brukast i undervisninga på mellom- og ungdomstrinnet
 • har kunnskap om ulike måtar å arbeida med lese- og skriveprosessar på i ulike sjangrar
 • har djupare innsikt i ulike læringsaktivitetar, arbeidsmåtar og læremiddel i engelskopplæringa, inkludert digitale ressursar, og kunnskap om ulike måtar å organisera opplæringa på
 • kan vurdera kritisk eigen fagleg praksis i høve til gjeldande læreplan i engelsk for grunnskulen

Ferdigheiter

Studenten

 • kan snakka og skriva engelsk sikkert og funksjonelt i ulike sjangrar og situasjonar
 • kan munnleg og skriftleg analysera, tolka og samanlikna tekstar for born, ungdom og vaksne med omsyn til innhald, form og funksjon
 • kan velja ut og leggja til rette for arbeid med engelskspråklege tekstar for born på ein variert, utfordrande og inspirerande måte, samt bruka eit presist og tilpassa omgrepsapparat i arbeidet med tekstane
 • kan rettleia elevane i lese- og skriveprosessar, inkludert i produksjon av multimodale tekstar
 • kan leggja til rette for elevane si utvikling av språkleg medvit og tileigning av læringsstrategiar i engelskfaget
 • kan planleggja, organisera, gjennomføra og kritisk vurdera varierte og differensierte læringsaktivitetar, som fremjar djupnelæring, integrering av ulike språkferdigheiter, dei tverrfaglege temaa i engelskfaget og utviklinga av dei grunnleggjande ferdigheitene, inkludert digitale ferdigheiter
 • kan vurdera kritisk eigen fagleg praksis i høve til gjeldande læreplan i engelsk for grunnskulen

Generell kompetanse

Studenten

 • har høg engelskspråkleg kompetanse
 • kan reflektera kritisk over eiga læring og praksis i lys av etiske grunnverdiar og skulen sitt ansvar for personleg vekst og fagleg utvikling hos born og unge
 • kan arbeida sjølvstendig og saman med andre for å identifisera, analysera og løysa problem knytt til engelskfaget
 • kan vedlikehalda og utvikla eigen språkleg og didaktisk kompetanse og bidra til fagleg utvikling og nytenking

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Studiet er nettbasert, og undervisninga er både synkron og asynkron. Den synkrone delen av digitalundervisninga er ei totimarsøkt ein gong i veka, men i somme høve kan økta bli erstatta av asynkrone aktivitetar. Det vert nytta ulike digitale ressursar og arbeidsmåtar, som legg vekt på varierte og studentaktive læringsformer. Dette gjev studentane erfaring med digitale ressursar og arbeidsmåtar, i tillegg til å leggja til rette for refleksjon kring kva digitale omgjevnader har å seia for læring i engelskfaget. Nokre døme kan vera førelesingar, individuelt arbeid, gruppearbeid, omvend undervisning, drøftingar, samskriving, multimodal tekstproduksjon og formativ vurdering. Studentane sin eigen klasseromspraksis vil òg vera sentral i emnet.

All undervisning i faget er på engelsk, og øving i både munnleg og skriftleg engelsk er sentralt i studentane sitt arbeid med faget. Det som vert formidla i undervisninga, kan komma i tillegg til det som står på pensumlista og vert rekna som pensum. Ikkje alle tekstane vert gjennomgått, og ein må rekna med ein del sjølvstudium.

Kontakt emneansvarleg dersom du har spørsmål om pensum og undervisning.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Ei oppgåve i litteratur og kultur, med didaktikk
 • Ei oppgåve i språkemne med didaktikk

Det vil bli gitt retningslinjer for kvar læringsaktivitet. Minst ein av læringsaktivitetane må vera knytt til bruk av digitale ressursar.

Læringsaktivitetane må vera godkjende før studenten kan gå opp til eksamen. Studentar som ikkje får godkjent ein obligatorisk læringsaktivitet, kan få eitt nytt forsøk undervegs i studieåret, men maksimalt to forsøk per semester.

Vurderingsform

Del 1: Heimeeksamen i språkemne med didaktikk, 1 veke. Tel 50 % av endeleg karakter.

Del 2: Heimeeksamen i litteratur og kultur, med didaktikk, 1 veke. Tel 50 % av endeleg karakter.

Eksamen skal skrivast på engelsk, og begge delane må vera beståtte for å få karakter i emnet. Ved ikkje bestått på ein av delane kan den delen som ikkje er bestått, takast opp att åleine.

Karakterskala A-F, der F svarar til ikkje bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle hjelpemiddel er tillatne.

Meir om hjelpemiddel