Engelsk 2 | 5.-10. trinn | nettbasert

Etter- og vidareutdanning

Studietilbodet Engelsk 2, 5-10 gjev vidareutdanning i engelsk for lærarar. Innhaldet i studiet rettar seg i hovudsak mot undervisning på mellom- og ungdomstrinnet.

Studiet har to emne, kvart på 15 studiepoeng, som byggjer på kvarandre. Emne 1 «Kommunikasjon i språk, tekst og kultur» vert undervist i haustsemesteret og emne 2 «Mangfald i språk, tekst og kultur» i vårsemesteret. Engelsk 2 byggjer på Engelsk 1.

Kva lærer du?

  • Du får større innsikt i språkopplæring, fagkunnskap og fagdidaktikk på mellom- og ungdomstrinnet.
  • Studiet omfattar òg vidareutvikling av språkferdigheit og tekstkompetanse, og det gjer deg ei innføring i eit rikt og variert utval tekstar, både til vidare personleg og fagleg vekst og til bruk i undervising på mellom- og ungdomstrinnet.
  • Du får djupare kunnskapar om grammatisk og fonologisk struktur i det engelske språket.
  • Studiet fokuserer på kva som kjenneteiknar elevar på dei ulike trinna og deira språkutvikling.
  • Du lærer òg om temaa kommunikasjon, språkleg og kulturelt mangfald, vurdering og utvikling av digitale ferdigheiter i engelskfaget.

I studiet inngår tur til Det norske studiesenteret i York. Turen tilbys som ein del av undervisninga i emne 2 om våren, men er ikkje obligatorisk. Det vil derfor bli tilbudt alternativt opplegg for dei som velger ikkje å dra. Reiseutgifter, opphald og kursavgift betales av kvar student. Sjå https://www.york.ac.uk/nsc/short-courses/»

 

Vurderingsformer

  • Emne 1: Deleksamen – heimeeksamen og skriftleg kunnskapsprøve
  • Emne 2: Deleksamen – semesteroppgåve og munnleg kunnskapsprøve

Alle deleksamenar er nettbaserte. Informasjon om arbeidskrav finn du i kvar enkelt emneplan.

Nettundervisning

Undervisninga er på engelsk og er nettbasert. Nettundervisninga består av forelesningar, presentasjonar, seminar og gruppeinndelte økter. Nettundervisninga er på torsdagar kl. 13:30–15:30.

Orienteringsmøte er 18. august 2022 kl. 13.30, undervisningsstart er 25. august.

Me nyttar læringsplattforma Canvas og konferanseverktøyet Zoom til kommunikasjon med studentane. Du vil få tilgang til Canvas med meir informasjon før studiestart og pensumlista for haustsemesteret vert publisert på hvl.no 1. juli. Kontakt fagansvarleg dersom du vil ha meir informasjon om undervisning og pensum. 

Praktisk erfaring frå yrket ditt vert trekt inn i emnet, og det er eit mål at du skal tilføre skulen du underviser på oppdatert fagleg og didaktisk kompetanse.

Kompetanse for kvalitet

Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Her er oversikten over Høgskulen på Vestlandet sine videreutdanninger innen ordningen «Kompetanse for kvalitet».