En tenåringsjente som gjør lekser.

Engelsk 1 | 5.-10. trinn | nettbasert

Etter- og vidareutdanning

I denne vidareutdanninga får du innføring i språkopplæring og fagdidaktikk. Vi gir deg også innføring i eit rikt og variert utval av tekstar både til personleg og fagleg vekst, og til bruk i undervising på mellom- og ungdomstrinnet.

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Lærarutdanning (grunnskule-/allmennlærar, faglærar, barnehage-/førskulelærar eller praktisk-pedagogisk utdanning). Du må vere tilsett i ei lærarstilling.

  Kravet om bestått lærarutdanning kan fråvikast dersom du berre manglar faget du søker på, for å få fullført lærarutdanninga di.

  Om du søker dispensasjon frå opptakskravet, må det foreligge  stadfesting frå tidlegare studiestad om at studiet du søker opptak til kan inngå i og føre til avslutta lærarutdanning.

  Kvifor studere engelsk?

  Ein dyktig engelsklærar kan hjelpe elevane med å utvikle sterke språklege ferdigheiter, inkludert munnleg kommunikasjon, skriveferdigheiter, leseforståing og grammatikk. Med gode engelskkunnskapar kan du som lærar gjere dine elevar betre førebudde på internasjonale moglegheiter, som studiar i utlandet, jobbmoglegheiter i engelskspråklege land og deltaking i internasjonale prosjekt og samarbeid i framtida.

  Korleis er studien bygd opp?

  Studiet har to emne som bygger på kvarandre, emne 1 blir undervist i haustsemesteret og emne 2 i vårsemesteret.

  Kva lærer du?

  Studiet vil gi deg kunnskap om det engelske språket sin grammatiske og fonologiske struktur og utvikling av eiga språkferdigheit, tekstkompetanse og aktivt ordforråd. I tillegg gir studiet innsikt i ulike læringsaktivitetar og arbeidsmåtar.

  Den praktiske erfaringa di vert trekt inn i videreutdanninga, og det er eit mål at studiet skal tilføre skulen du underviser på oppdatert fagleg og didaktisk kompetanse.

  Målgruppe

  Engelsk 1, 5-10 rettar seg i hovudsak mot deg som er lærar på mellom- og ungdomsskuletrinnet, og som manglar formell kompetanse i engelsk frå før.

  Praktisk informasjon 

  Undervisningsform og studietur

  Studiet er nettbasert og består av forelesningar, presentasjonar, seminar og gruppeinndelte økter. Undervisinga er på engelsk. 

  Vi nyttar læringsplattforma Canvas og konferanseverktøyet Zoom til kommunikasjon med deg i dette studiet. Digitale pedagogiske verktøy blir og tatt i bruk i studiet.

  I studiet inngår tilbod om ei vekes tur til Det norske studiesenteret i York. Turen er ein del av undervisninga i emne 2 om våren, men er ikkje obligatorisk. Du må sjølv dekkje reiseutgifter, opphald og kursavgift. Dersom du ikkje kan delta, får du tilbod om eit alternativt opplegg. Sjå: https://www.york.ac.uk/nsc/short-courses/

  Du også  skal gjennomføre eit klasseromretta didaktisk prosjekt der du reflekterer over eigen praksis, og skal òg kunnskapsdele med kollegaer og minst ein frå leiinga.

   

  Tidspunkt for nettundervisninga

  Nettundervisning er tysdagar kl. 14.00 til 16.00.

  Vurderingsform

  • Emne 1: Munnleg eksamen
  • Emne 2: Deleksamen - Semesteroppgåve og kunnskapsprøve

  Pensum

  Du får informasjon om pensum ved studiestart. 

  Tilrådde forkunnskapar

  Det er anbefalt at du har gode engelskkunnskaper frå vidaregåande skule.

  Vidareutdanninga er eit tilbod innan Utdanningsdirektoratet (Udir) si satsing Kompetanse for kvalitet - vidareutdanning for lærarar. Vikar- eller stipendordning kan du søke gjennom Udir.

  Andre interessante studietilbod

  Ønsker du å styrke din kompetanse som lærar? Her er oversikta over vidareutdanningar innan ordninga «Kompetanse for kvalitet» frå Høgskulen på Vestlandet.

  Sjå oversikt over alle våre vidareutdanningar og kurs