Hopp til innhald

ERGP1 Ergoterapeutisk yrkesutøvelse

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet består av praksisforberedelser, to korte eksterne praksiser, en hovedpraksis på syv uker og påfølgende praksisoppsummering. Hovedpraksisperioden innebærer at studentene er i veiledet praksis på en arena hvor ergoterapeuter jobber. Studentene skal lære mer om ergoterapi i en praktisk setting, hvor fokus er på å identifisere ergoterapifaglig yrkesutøvelse. I tillegg får studentene mulighet til å prøve ut ulike praktiske ferdigheter, som håndlag, undersøkelser, samhandling og kommunikasjon med brukere og samarbeidspartnere. Gjennom praksisperioden vil studentene få erfaring med yrket, samt med helse- og sosialsektoren generelt og aktuelle rammebetingelser. Studenten veiledes av ergoterapeut gjennom hele praksisperioden. Videre skal studenten i samarbeid med praksisveileder reflektere over og diskutere erfaringer fra praksis, hvor studenten også skal vurdere eget arbeid. Student og praksisveileder har ukentlig veiledningstid.

I løpet av hovedpraksisperioden skal studentene utarbeide læringsmål og plan for praksis. Denne skal leveres praksislærer innen 1.5 uke etter oppstart av praksisperioden. Gjennomføring av minimum to relevante læringssituasjoner (LS), skal inngå som del av læringsmål og plan. Studenten skriver et refleksjonsnotat på 400 ord +/- 10% knyttet til en av de gjennomførte LS`ene. Gjennomføring av LS og refleksjonsnotatet kan være tema for veiledningstime.

Studenten skal i løpet av hovedpraksisperioden også gjennomføre en aktivitetsanalyse som er relevant for en bruker/pasient ved praksisstedet. Analysen og resultatene av analysen skal diskuteres med praksisveileder på veiledningstime, og inngår i vurderingsgrunnlaget.

I emnet skal studenten delta på ekstern praksis på Kvamskogen eller delta på eldreuke, og FunGames. Dette utgjør ca 1.5 uke av ekstern praksis, er fordelt på to ulike perioder i løpet av semesteret, og kommer i tillegg til syv ukers hovedpraksisperiode. Studenten vil gjennom emnet møte ulike brukergrupper på ulike arenaer.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten…

 • kan gjøre rede for trinnene i aktuelle ergoterapeutiske arbeidsprosesser, og kan forklare aktivitetsanalyse som en del av en arbeidsprosess
 • kan identifisere hvordan personers aktivitet, deltakelse og helse påvirker hverandre og inngår i samspill med omgivelsene gjennom livsløpet
 • har kunnskap om ergonomi knyttet til forflytning ved hjelp av forflytningshjelpemiddel

Ferdigheter:

Studenten…

 • kan identifisere ergoterapeutiske arbeidsprosessmodeller og verktøy, og delta i planlegging og gjennomføring av arbeidsoppgaver i samarbeid med ergoterapeut
 • kan identifisere faglig kunnskap om tilpasning av aktiviteter for å utvikle eller vedlikeholde ferdigheter, aktivitetsvaner og aktivitetsroller
 • er oppmerksom på lovverk som er relevant for ergoterapeutisk profesjonsutøvelse
 • kan identifisere og reflektere over ergoterapeutens profesjonsutøvelse
 • kan anvende faglig kunnskap om ergonomi ved forflytning og bruk av forflytningshjelpemidler

Generell kompetanse:

Studenten…

 • kan forklare viktigheten av brukermedvirkning
 • er oppmerksom på hvordan ergoterapeuten planlegger og tilrettelegger for at personer med funksjonsnedsettelse kan delta i meningsfulle og verdsatte aktiviteter
 • kan se betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid
 • er bevisst skillet mellom observasjon og tolkning av aktivitetsutførelse, og kan formidle dette til veileder

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

ERG100, ERG110, ERG120, ERG130 og ERG140.

Undervisnings- og læringsformer

Før hovedpraksisen på 7 uker, gjennomføres praksisforberedelser på campus i form av forelesning, ferdighetstrening/simulering, gjennomgang av digitale ressurser i DigSam, Hjerte-lungeredning (HLR) og gruppearbeid. I tillegg til praksisforberedelser og hovedpraksis, gjennomfører studenten en uke på Kvamskogen eller en uke knyttet til eldre, og på FunGames.

I hovedpraksisperioden på 7 uker har studenten en ergoterapeut (praksisveileder) som ukentlig veileder studenten. Praksislærer fra utdanningen gir tilbakemelding på og godkjenner læringsmål og plan for praksis. Studenten får tydelig skriftlig tilbakemelding i henhold til spesifikke kriterier på skriftlige obligatoriske læringsaktiviteter, knyttet til faglig innhold og akademisk skriving. Hensikten med tilbakemeldingen er at studenten skal kunne få en forståelse av hva som er bra og hva som er mangelfullt i besvarelsene. Det forventes at studentene skal bruke og jobbe videre med tilbakemeldingene for å forbedre andre påfølgende skriftlige oppgaver og eksamener, og at studenten må bruke og forholde seg til tilbakemeldingen på mål og plan for å oppnå relevante læringsutbytter for praksisperioden.

Læringsmål og plan følges opp av både praksislærer og praksisveileder. Tema som er relevante for studenten og praksisstedet kan tas opp i de enkelte veiledningstimene. Praksisoppfølging, vanligvis i form av digital oppfølging, gjennomføres av praksislærer som: 1) startsamtale etter omtrent to ukers praksis, og 2) midtveisoppfølging omtrent midtveis i praksisperioden.

I praksisperioden skal studenten følge lover, instrukser, interne regler og arbeidstid som gjelder ved den enkelte praksisplassen. Studenten har taushetsplikt på linje med annet personell ved arbeidsstedet. Ved studiets begynnelse undertegner hver student taushetsløfte for hele studietiden, inklusive praksisstudier. Utdanningen ønsker at studenten skal ha adgang til å delta i institusjonens/avdelingens møter og eventuell internundervisning som kan være av betydning for utbyttet av praksis. Dette er det opptil praksisplass å bestemme.

Studenten skal også ha tid til selvstudium tilsvarende en arbeidsdag pr uke. Avsatt tid til selvstudium skal tilpasses arbeidsrutiner på det enkelte praksissted, og er noe student og praksisveileder blir enige om. Det kan ikke spares opp studietid, for slik å forkorte praksisperioden. Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke; 30 timer ved praksisplassen og 10 timer til selvstudium.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før studenten får sluttvurdering i ERGP1

Før og etter hovedpraksisperioden:

 1. 80 % tilstedeværelse på obligatorisk timeplanfestet aktivitet
 2. Forflytning: Studentene skal gjennomføre en forflytningsoppgave i henhold til gitt oppgavetekst. Studentene har to forsøk på læringsaktiviteten. Denne obligatoriske læringsaktiviteten er gyldig i fire semestre.

I hovedpraksisperioden:

 1. 90% tilstedeværelse
 2. Utarbeide læringsmål og plan for praksis
 3. Gjennomføre minimum to læringssituasjoner (LS) med påfølgende refleksjonsnotat knyttet til en (1) av LS`ene
 4. Gjennomføre aktivitetsanalyse som diskuteres med praksisveileder

Studenten får tilbakemelding på skriftlige obligatoriske læringsaktiviteter. Dersom studenten leverer oppgaver/læringsaktiviteter som ikke tilfredsstiller minimumskravene i oppgaveteksten, må studenten levere på nytt før tilbakemelding gis fra faglærer.

Dersom praksis må gjennomføres på nytt må også obligatoriske læringsaktiviteter knyttet til hovedpraksisen gjennomføres på nytt, da disse er knyttet til aktuell praksisperiode og praksisplass.

Nærmere utdyping av innholdet i praksisemnet finnes på Canvas eller på praksisnettsidene på HVL.no.

Vurderingsform

Det gjennomføres en vurderingssamtale mellom student og praksisveileder midtveis (midtveisvurdering) og en i slutten (sluttvurdering) av praksisperioden. Praksisveileder og student fyller ut vurderingsskjemaene. Praksisveileder innstiller til godkjent/ikke godkjent. Praksislærer er ansvarlig for den endelige vurderingen av praksis.

Praksis vurderes til bestått/ikke bestått. Vurderingen baserer seg på studenten sin prestasjon i praksis som inkluderer om læringsutbytte i form av mål og plan for praksis er oppfylt. I vurderingen inngår også gjennomføring av læringssituasjoner og aktivitetsanalyse. Krav til 90 % tilstedeværelse i praksis må være oppfylt.

Fravær utover 10% medfører at hele eller deler av praksisperioden må tas om igjen.

Dersom det oppstår tvil om studenten vil nå læringsutbyttet og bestå praksis, og tvilen oppstår før studenten er halvveis i praksisperioden, skal studenten få skriftlig varsel. I varselet skal praksisveileder angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiet.

Ny praksis
Det arrangeres ikke ny vurdering i et praksisemnet. Ikke bestått praksis medfører endret studieprogresjon der praksisperioden i sin helhet gjennomføres sammen med neste kull.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BER112 - Aktivitet og deltaking som moglegheit og mål - Reduksjon: 3 studiepoeng
 • BERP1 - Identifisere ergoterapifagleg yrkesutøving, praksisstudier i 1. studieår - Reduksjon: 12 studiepoeng