Hopp til innhald

FØS8308 Digitalisering, lønnsomhet og bærekraft

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Målet med emnet er å gi en bred innføring i utviklingen innen digitalisering, med lønnsomhet og bærekraft som sentrale perspektiver.

Digitalisering igangsettes sjelden for digitaliseringens skyld. For private virksomheter kan fokuset på digitalisering for å sikre eller øke lønnsomhet være en drivkraft og utløsende faktor. For offentlig virksomhet eller ulike ikke-statlige organisasjoner kan fokuset være å sikre eller øke nytte eller verdi for brukere eller andre interessenter.

Digitaliseringsprosjekter og digitaliseringsprosesser som planlegges og igangsettes for å gi økt kundeverdi eller økt brukerverdi kan kombineres med fokus på samfunnsansvar og bærekraft, slik at digitalisering blir en katalysator for bærekraftig utvikling. Digitalisering av samfunnet kan derimot også forsterke tilsiktede eller utilsiktede uønskede eller skadelige effekter, slik at digitaliseringen blir samfunnsskadelig.

Bedriftenes omgivelser har forventninger til bærekraft og samfunnsansvar, samtidig som bedrifter er avhengige av lønnsomhet for å overleve. Begge disse aspektene påvirkes av digitaliseringen av bedrifter, samfunn og individet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap omkring teorier, begrep, prosesser, verktøy og metoder innen digitalisering, lønnsomhet og bærekraft.
 • kjenner til forsknings og utviklingsarbeid innenfor digitalisering, lønnsomhet og bærekraft.
 • har tilegnet seg kunnskap omkring betydningen av lønnsomhet for virksomheters langsiktige perspektiv.
 • har tilegnet seg kunnskap omkring historie og utvikling av bærekraft som begrep og verdi for nærings-, arbeid- og samfunnsliv.
 • har bred kunnskap om FNs bærekraftsmål.

Ferdigheter

Studenten kan

 • diskutere og kritisk reflektere over perspektiver på digitalisering, lønnsomhet og bærekraft i nærings-, arbeids- og samfunnsliv.
 • kan identifisere og analysere lønnsomhetsvurderinger og bærekraftsvurderinger i egen organisasjon, arbeidsplass eller virksomhet.
 • analysere ulike aspekter av digitalisering, lønnsomhet og bærekraft.

Generell kompetanse

Studenter har

 • utviklet oversikt og innsikt i metoder og verktøy for lønnsomhetsvurderinger og bærekraftsvurderinger knyttet til digitaliseringsprosjekter og prosesser.
 • kan aktivt bidra til initiering, planlegging og gjennomføring av prosjekter og prosesser med fokus på digitalisering, lønnsomhet og bærekraft på egen arbeidsplass, organisasjon eller virksomhet.
 • tilegnet seg kompetanse på samarbeid med andre om å løse praktiske og teoretiske problemer innenfor digitalisering, lønnsomhet og bærekraft.
 • tilegnet seg kompetanse omkring digitalisering, lønnsomhet og bærekraft i et globaliseringsperspektiv.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Samlingsbasert undervisning.

Forelesninger med studentaktivitet gjennom diskusjon og problemløsning basert på individuelle eller gruppevise oppgaver.

Digitale samlinger utenom de fysiske samlingene ved behov.

Obligatorisk læringsaktivitet

Én obligatorisk innlevering må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Individuell skriftlig hjemmeeksamen 14 dager.

Karakterskala: Bestått / Ikke-bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler

Mer om hjelpemidler