Hopp til innhald

PFS801 Produksjon for scene 1

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Dette videreutdanningstilbudet er tilrettelagt for grunnskolelærere som underviser i valgfaget Produksjon for scene, lærere i videregående skole og for pedagogisk personell i kulturskole, folkehøgskole, organiserte fritidsaktiviteter og det frie feltet - som har tverrfaglig kunstnerisk arbeid innen relevante praktiske og estetiske fagområder som virke.

Videreutdanningsstudiet vil gi studenten teoretisk kunnskap, praktiske ferdigheter, samt kjennskap til samfunnsansvar og etikk innen bærekraftig scenisk produksjon. Ved studiets slutt skal studenten kunne arbeide både selvstendig og i samspill med andre med scenekunstproduksjoner, samt evne å tenke helthetlig innen produksjon for scene. "Grønn" teaterproduksjon tenker helhetlig, både ideologisk, konseptuelt og praktisk. Kurset kan således være et nyttig bidrag til å forbedre kunstfagsfeltet mot en mer økologisk bærekraftig framtid.

Emnet tar utgangspunkt i deltakernes eksisterende kunnskap på fagfeltet, og videreutvikling av denne, samt gir bredere erfaring og pro-kreativt samarbeid innen aktuelle ferdigheter som kreves i arbeid med scenisk produksjon. Studietilbudet omfavner kjerneelementene scenisk produksjon, kunstnerisk formidling og identitet i skapende fellesskap (SOS01-02). Studentene vil få erfaring med å bli mer bevisst på dramaturgi, formidling, bærekraftig scenografi, musikalske- og tekniske aspekter ved scenisk produksjon, og hvordan det kan tilrettelegges for kollektivt skapende estetiske prosesser.

Studiet vil gi en bedre helhetlig forståelse av scenisk produksjon, fra planleggingsfasen til det ferdige produktet. I Produksjon for scene vektlegges et bredt spekter av oppgaver og prosesser rundt en slik produksjon, både faglige, formative og sosiale.

Undervisning i videreutdanningstilbudet knyttes til deltakernes praksis ved egne skoler, i form av faginnhold, gitte oppgaver, nettbasert veiledning og refleksjonssamtaler.

Emnet kombineres med PFS802 - og totalt består emnene PFS801 og PFS802 av 6 fysiske samlinger ved Campus Bergen (3 høst og 3 vår) og 4-6 nettsamlinger per semester.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskaper om overføring av konsept/budskap/tematikk til scenisk produksjon ved å bruke fagområdene musikk, drama og kunst & håndverk
 • har kunnskaper om veiledning av elever innen et vidt spekter av den totale sceniske produksjonen, med fokus på inkludering på tvers av kjønn, kultur, kunnskaps- og funksjonsnivå.

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, produsere og evaluere sceneproduksjoner
 • kan lage en tilpasset produksjonsplan med utgangspunkt i tilgjengelige ressurser og gjennomføringsevne.
 • kan lede kollektive skapende prosesser innen ulike fagområder

Generell kompetanse

Studenten

 • kan integrere økologisk bærekraftige prinsipp i alle faser av en performativ produksjon.
 • kan vise grunnleggende respekt for andre, og åpne for tilrettelegging og nivåtilpassing som en sentral del av opplæringen.
 • kan samarbeide i team gjennom hele produksjonen og bidra kreativt med egne ideer og påbygging av andres ideer (ko-kreasjon).

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring med undervisningsfaget Produksjon for scene (tidl. Sal og Scene), eller tilsvarende erfaring med scenisk produksjon som omfatter noen av fagfeltene drama, dans, musikk, lyd- og lysteknikk og scenografi.

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidet i emnet foregår på fysiske samlinger med klasse- og gruppeundervisning (3 samlinger a 3 dager hvert semester), og gjennom nettbasert undervisning, veiledning og gruppearbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være gjennomført og godkjent før studenten kan gå opp til eksamen:

 • Læringsaktivitet 1: Obligatorisk fremmøte. Fravær må dokumenteres med sykemelding. Studentene er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert om faglig innhold de eventuelt har gått glipp av.
 • Læringsaktivitet 2: Lage en produksjonsplan for en gitt målgruppe, og presentere denne for medstudenter og kollegaer på en nettsamling.
 • Læringsaktivitet 3: Gjennomføre og dokumentere en scenisk produksjon.

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktiviteter får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativ arbeidsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister, men senest tre uker før eksamensperioden begynner.

Godkjente læringsaktiviteter er gjeldende i tre (3) påfølgende semester etter godkjenning.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 7 dager.

Karakterskala A til F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler