Hopp til innhald

PFS802 Produksjon for scene 2

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Dette videreutdanningstilbudet som bygger på Produksjon for Scene 1 (PFS801) er tilrettelagt for grunnskolelærere som underviser i valgfaget Produksjon for scene, lærere i videregående skole og for pedagogisk personell i kulturskole, folkehøgskole, organiserte fritidsaktiviteter og det frie feltet - som har tverrfaglig kunstnerisk arbeid innen relevante praktiske og estetiske fagområder som virke.

Emnet tar utgangspunkt i deltakernes eksisterende kunnskap på fagfeltet, og videreutvikling av denne, samt gir bredere erfaring og pro-kreativt samarbeid innen aktuelle ferdigheter som kreves i arbeid med scenisk produksjon. Studietilbudet omfavner kjerneelementene scenisk produksjon, kunstnerisk formidling og identitet i skapende fellesskap (SOS01-02). Studentene vil få erfaring med å bli mer bevisst på dramaturgi, formidling, bærekraftig scenografi, musikalske- og tekniske aspekter ved scenisk produksjon, og hvordan det kan tilrettelegges for kollektivt skapende estetiske prosesser.

Studiet vil gi en bedre helhetlig forståelse av scenisk produksjon, fra planleggingsfasen til det ferdige produktet. I Produksjon for scene vektlegges et bredt spekter av oppgaver og prosesser rundt en slik produksjon, både faglige, formative og sosiale.

Undervisning i videreutdanningstilbudet knyttes til deltakernes praksis ved egne skoler, i form av faginnhold, gitte oppgaver, nettbasert veiledning og refleksjonssamtaler.

Kurset består av 3 fysiske samlinger i vårsemesteret ved Campus Bergen og 4-6 nettsamlinger per semester. Eksamen er todelt, en praktisk produksjon i grupper med påfølgende individuell muntlig eksamen som vil foregå under den tredje samlingen på vårsemesteret.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskaper om å overføre konsept/budskap/tematikk til scenisk produksjon ved å bruke fagområdene musikk, drama og kunst & handverk
 • har kunnskaper om å integrere økologisk bærekraftige prinsipp i alle faser av en performativ produksjon.
 • har kunnskaper om å kunne lede kollektive skapende prosesser innen ulike fagområder

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, produsere og evaluere sceneproduksjoner
 • kan lage en tilpasset produksjonsplan med utgangspunkt i tilgjengelige ressurser og gjennomføringsevne.
 • kan presentere, reflektere og diskutere muligheter og utfordringer ved vurdering/karaktersetting i faget Produksjon for scene.
 • kan lage en promoteringsplan/PR-strategi for scenisk produksjon.
 • kan inkludere tekniske aspekter, som for eksempel lyd- og lysteknikk og arbeid med audio/video, som del av det helhetlige bildet i en scenisk produksjon.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan samarbeide i team gjennom hele produksjonen og bidra kreativt med egne ideer og påbygging av andres ideer (ko-kreasjon).
 • kan vise grunnleggende respekt for andre, og åpne for tilrettelegging og nivåtilpassing som en sentral del av opplæringen.
 • kan videreutvikle egne kunstneriske formidlingsevner

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Bestått PFS801.

Erfaring med undervisningsfaget Produksjon for scene (tidl. Sal og Scene), eller tilsvarende erfaring med scenisk produksjon som omfatter noen av fagfeltene drama, dans, musikk, lyd- og lysteknikk og scenografi.

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidet i emnet foregår på fysiske samlinger med klasse- og gruppeundervisning (3 samlinger a 3 dager hvert semester), og gjennom nettbasert undervisning, veiledning og gruppearbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være gjennomført og godkjent før studenten kan gå opp til eksamen:

 • Læringsaktivitet 1: Obligatorisk fremmøte. Fravær må dokumenteres med sykemelding. Studentene er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert om faglig innhold de eventuelt har gått glipp av.
 • Læringsaktivitet 2: Skrive et 3-siders refleksjonsnotat om muligheter og utfordringer ved vurdering i faget Produksjon for scene. Presenter dette for en kollega og ta imot respons og reflekterer skriftlig en side over responsen.
 • Læringsaktivitet 3: Lag et PR-stunt for en produksjon.

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktivitet får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativ arbeidsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister, men senest tre uker før eksamensperioden begynner.

Godkjente læringsaktiviteter er gjeldende i tre (3) påfølgende semester etter godkjenning.

Vurderingsform

Del 1: Praktisk eksamen i gruppe. Eksamen gjennomføres på felles samling og skal bestå av forestilling og muntlig refleksjon, maksimalt 60 minutter. Kandidater blir trekt i temaet i god tid før de skal opp til eksamen. Vekting 60 % av endelig karakter.

Del 2: Individuell muntlig eksamen, ca. 20 minutter. Vekting 40 % av endelig karakter.

Karakterskala A til F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan del delen som ikke er bestått bli tatt som ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Praktisk eksamen: Alle hjelpemidler er tillatt.

Muntlig eksamen: Ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler