Å-SAM415 Samfunnsfag 2b

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Samfunnsfagstudiet omfatter fagdisiplinene historie og geografi og fagområdet samfunnskunnskap. Studiet skal kvalifisere studenten til å kunne arbeide selvstendig både med fagspesifikke og didaktiske utfordringer.

Faget skal settes inn i et fagdidaktisk perspektiv. Gjennom ulike tilnærmingsmåter til undervisning og didaktisk refleksjon skal studentene utvikle en evne til å fremme samfunnsbevissthet og interesse for faget.

Samfunnsfag skal utvikle en bred forståelse for samspill og konflikt mellom mennesker, samfunn og natur i ulike tidsepoker og i ulike deler av verden. Studentene skal arbeide med utvalgte geografiske områder, historiske epoker og ulike samfunnsfaglige områder. Faget skal bidra til kunnskap om samenes historie og situasjon som urfolk.

Arbeidet med samfunnsfag skal fremme studentens samfunnskompetanse og evne til å være medborger i et flerkulturelt samfunn. Studenten skal også oppøve sin evne til å bidra til slik læring i grunnskolen.

Faget skal bidra til at studentene kan arbeide med de grunnleggende ferdighetene; å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, å kunne lese og regne og å kunne bruke digitale verktøy

Innhold:

Samfunnsfag 2b bygger på Samfunnsfag 1 og gir større rom for faglig fordypning i historie, geografi og samfunnskunnskap. Emnet skal gi økt kunnskap og innsikt i sentrale deler av samfunnsfaget og åpne for faglig og fagdidaktisk fordypning belyst ved de tre fagområdene.

Emnet skal også gi utvidet forståelse av sammenhengen mellom teoretiske perspektiv og didaktiske spørsmål. Kritisk vurdering av ulike sider ved samfunnsfagopplæring. I tillegg omfatter emnet læringsfremmende aktiviteter og arbeidsmåter

Læringsutbytte

Kunnskapskrav

Studenten:

 • har kunnskap om vitenskapelige teorier og metoder i faget
 • har kunnskap om hendelser og forhold i samtida i lys av maktforhold og menneskers handlinger og valg i fjern fortid
 • har kunnskap om utviklingen i den globale verdensøkonomien, og politiske, miljømessige og sosiale konsekvenser av denne utviklingen, også i et urfolksperspektiv
 • har kunnskap om sosialisering og identitetsutvikling i ungdomsårene

Ferdigheter

Studenten:

 • kan kritisk analysere samfunnsfaglige problemstillinger og stimulere til dette i opplæring
 • kan beherske og vurdere bruk av faglige hjelpemidler og uttrykksformer i samfunnsfag
 • kan tilpasse undervisning ved å legge til rette for varierte og differensierte læringsaktiviteter
 • kan ta i bruk og veilede i sentrale samfunnsfaglige metoder
 • kan arbeide selvstendig med faglige spørsmål og analysere faglige problemstillinger ut fra fagområdets fakta og teorigrunnlag

Generell kompetanse

 • kan oppdatere seg faglig og reflektere over egen praksis
 • kan kritisk reflektere over samfunnsfaglige problemstillinger
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å identifisere, analysere og løse problemer knyttet til læring og utvikling i samfunnsfaget

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Å-SAM115 og Å-SAM215

Undervisnings- og læringsformer

Det blir gitt innføringsforelesninger med utgangspunkt i pensumlitteratur. Dette følges opp med oppgaver og diskusjoner underveis. Det legges vekt på at studentene tar aktivt del og bidrar til et levende og skapende studiemiljø.

Noe undervisningsaktivitet vil legges utenfor campus. Dette kan eksempelvis være besøk på museum eller ekskursjoner i nærmiljøet. Det må påregnes at disse aktivitetene vil kreve egenbetaling i form av inngangspenger, transportutgifter osv.

Arbeidskrav

Skriftlige og muntlige arbeidskrav

Deltakelse på ekskursjoner

Alle studiekrav spesifiseres i semesterplan 

Vurderingsform

FoU-oppgave og muntlig eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

-

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • LU2-SAMF415 (1) - Samfunnsfag 2b - Reduksjon: 15 studiepoeng