EVL-LPL215 Læringsmiljø og pedagogisk leiing 2

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Innhaldet i kurset er strukturert etter følgjande hovudtema:

 • Metodar.
 • Barnehagen som ein lærande organisasjon. 
 • Pedagogisk utviklingsarbeid.

Pedagogisk leiing knytt til barnehagen sitt læringsmiljø med fokus på korleis me gjennom kritisk refleksjon kan undersøka og ivareta barn sitt psykososiale læringsmiljø

Læringsutbytte

Kunnskapar:

Etter fullført emne skal studenten ha:

 • Kunnskap om ulike metodar.
 • Kunnskap om barnehagen som ein lærande organisasjon. 
 • Kunnskap om pedagogisk utviklingsarbeid.
 • Kunnskap om kritisk refleksjon. 
 • Kunnskap om barn sitt psykososiale læringsmiljø.

Dugleik:

Etter fullført emne skal studenten:

 • Kunne utøva endrings og utviklingsarbeid på eigen arbeidsplass.
 • Kunne kritisk reflektera over barnehagen sitt læringsmiljø.  

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten:

 • Kunne utøva profesjonelt skjønn og reflektera fagleg over praktiske og teoretiske problemstillingar knytt til barnehagen sitt læringsmiljø.
 • Kunne syna profesjonsetisk kompetanse.  
 • Kunne formidla og vidareutvikla eigen pedagogisk kompetanse i arbeid med barn.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

-

Undervisnings- og læringsformer

Førelesing, dialog og refleksjon i klasse/grupper, praktisk arbeid, gruppearbeid og framføring av studentarbeid

Arbeidskrav

 • Deltaking i undervising og på nettmøter
 • Obligatoriske arbeidskrav

Alle arbeidskrav vert nærare presisert i semesterplan

Vurderingsform

Mappevurdering 60/100                

Munnleg eksamen, individuell 40/100       

Karakter A-F      

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle hjelpemiddel er tillatt  

Meir om hjelpemiddel