OSPES8002 Spesialpedagogikk B: Språk- og talevansker, lese, skrive- og matematikkvansker

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL studieåret 2020/2021. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Språk- og talevansker, lese-, skrive - og matematikkvansker

Å kunne lese og skrive er en viktig forutsetning for deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. I dette emnet vil studenten få innsikt i språk- og talevansker, lese- og skrive - og matematikkvansker. Studenten vil få innsikt i hvordan barnehage og skole kan arbeide for å forebygge og avhjelpe vansker på individ- og systemnivå. Emnet tar for seg følgende perspektiv: symptomer, årsaker, kartlegging, forebygging og spesialpedagogiske tiltak. Studenten får spesialpedagogisk kompetanse som er relevant i arbeid med tilpasset opplæring og tidlig innsats i en inkluderende barnehage og skole.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • Har avansert kunnskap om språk- og talevansker, lese- og skrive - og matematikkvansker
 • Har inngående kunnskap om årsaker og symptomer knyttet til språk- og talevansker, lese-, skrive og matematikkvansker
 • Har oppdatert kunnskap om ulike forskningsbaserte kartleggingsverktøy
 • Har forskningsbasert kunnskap om pedagogiske metoder og tiltak innenfor disse områdene

 

Ferdigheter

Studenten:

 • Kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger, og ta grunngitte valg
 • Kan selvstendig vurdere og vise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • Kan analysere eksisterende praksis og gi relevante faglige råd og veiledning om ulike planer/tiltak
 • Kan anvende ulike forskningsbaserte kartleggingsverktøy

 

Generell kompetanse

Studenten:

 

 • Har innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til arbeid med språk- og talevansker, lese- og skrive - og matematikkvansker
 • Kan reflektere og forholde seg kritisk til egen praksis og justere denne i lys av ny forskning om språk- og talevansker, lese-, og skrive - og matematikkvansker
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer om tema og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • Kan ta ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av spesialpedagogiske opplegg, og gi råd og veiledning til kollegaer og foresatte
 • Kan analysere og forstå sammenhenger mellom relevant forskning og pedagogisk praksis

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Spesialpedagogikk A

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid og drøftinger

Arbeidskrav

Obligatorisk frammøte

Tre obligatoriske arbeidskrav: 

1. Refleksjonsnotat

2. Fagtekst

3. Case-rapport

Vurderingsform

-

Vurderings form (eksamensform:) Muntlig eksamen

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler