Hopp til innhald

OSPES8002 Spesialpedagogikk B: Språk- og talevansker, lese, skrive- og matematikkvansker

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Språk- og talevansker, lese-, skrive - og matematikkvansker

Å kunne lese og skrive er en viktig forutsetning for deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. I dette emnet vil studenten få innsikt i språk- og talevansker, lese- og skrive - og matematikkvansker. Studenten vil få innsikt i hvordan barnehage og skole kan arbeide for å forebygge og avhjelpe vansker på individ- og systemnivå. Emnet tar for seg følgende perspektiv: symptomer, årsaker, kartlegging, forebygging og spesialpedagogiske tiltak. Studenten får spesialpedagogisk kompetanse som er relevant i arbeid med tilpasset opplæring og tidlig innsats i en inkluderende barnehage og skole.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • Har avansert kunnskap om språk- og talevansker, lese- og skrive - og matematikkvansker
 • Har inngående kunnskap om årsaker og symptomer knyttet til språk- og talevansker, lese-, skrive og matematikkvansker
 • Har oppdatert kunnskap om ulike forskningsbaserte kartleggingsverktøy
 • Har forskningsbasert kunnskap om pedagogiske metoder og tiltak innenfor disse områdene

 

Ferdigheter

Studenten:

 • Kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger, og ta grunngitte valg
 • Kan selvstendig vurdere og vise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • Kan analysere eksisterende praksis og gi relevante faglige råd og veiledning om ulike planer/tiltak
 • Kan anvende ulike forskningsbaserte kartleggingsverktøy

 

Generell kompetanse

Studenten:

 

 • Har innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til arbeid med språk- og talevansker, lese- og skrive - og matematikkvansker
 • Kan reflektere og forholde seg kritisk til egen praksis og justere denne i lys av ny forskning om språk- og talevansker, lese-, og skrive - og matematikkvansker
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer om tema og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • Kan ta ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av spesialpedagogiske opplegg, og gi råd og veiledning til kollegaer og foresatte
 • Kan analysere og forstå sammenhenger mellom relevant forskning og pedagogisk praksis

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Spesialpedagogikk A

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid og drøftinger

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatorisk frammøte

Tre obligatoriske arbeidskrav: 

1. Refleksjonsnotat

2. Fagtekst

3. Case-rapport

Vurderingsform

-

Vurderings form (eksamensform:) Muntlig eksamen

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler