TPE802 Pedagogiske tilnærmingsmåter med sikte på elever som trenger særlig tilpasset opplæring

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Spesialpedagogikk 1 for trinn 1-7 består av to emner, hver på 15 sp:

 • Emne 1: Spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt
 • Emne 2: Pedagogiske tilnærmingsmåter med sikte på elever som trenger særlig tilpasset opplæring.

Emne 2 handler om spesialpedagogiske tilnærmingsmåter og innsikt i ulike diagnoser og nedsatte funksjoner i et livsløp.

Emne 2 belyser til sammen noe av bredden i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring. Studenten får innsikt i ulike tilnærmingsmåter for å forstå elever med ulike diagnoser og ulike utfordringer. Spesialpedagogisk teori og tilnærmingsmåter brukes i denne sammenhengen for innsikt i etiske og moralske aspekt og som redskap for å forstå og tilrettelegge i møte med mangfoldet av elever i det norske skolesystemet. Studiet legger vekt på at studentene skal bli kvalifisert til å ta faglig ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av tilpasset opplæring og spesialpedagogisk tilrettelegging.

Tema i emne 2:

 • teori om didaktisk tilrettelegging og tiltak for elever som trenger særlig tilpasset opplæring
 • autismespekterforstyrrelser, Tourette og ADHD
 • syn- og hørselsvansker
 • språkvansker og lese- og skrivevansker
 • matematikkvansker
 • lærevansker i et nevrobiologisk perspektiv

Læringsutbytte

Ved fullførte emner skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal kunne

 • tilpasse opplæring for elever ut fra en spesialpedagogisk forankring
 • beskrive spesifikke utfordringer knyttet til syn og hørsel
 • forklare spesifikke lærevansker knyttet til språk, lesing, skriving og matematikk
 • gjenkjenne og kan tilrettelegge for miljørelaterte og biologiske utfordringer hos individet

Ferdigheter

Studenten

 • kan med utgangspunkt i teori planlegge, gjennomføre og vurdere tilpasset opplæring og spesialundervisning for elever med behov for tilrettelagt opplæring
 • får et generelt overblikk over spesialpedagogiske og tilpassede tema på individnivå
 • kan reflektere over og begrunne betydningen av tilpasset opplæring og spesialpedagogiske tiltak i lys av aktuell teori og forskning

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra i skolens forsknings-, utviklings- og endringsarbeid for elever vedrørende tilpasset opplæring og spesialpedagogikk
 • kan med utgangspunkt i spesialpedagogisk teori, etisk forståelse og kunnskap om elevenes mangfold legge til rette i en inkluderende skole

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Det legges opp til varierte arbeidsformer: teoriundervisning, selvstudium, individuell studieforberedelse, gruppearbeid og veiledning. Ikke hele pensum vil bli gjennomgått og deler av studieenhetens pensum og faglitteratur må leses som selvstudium. Forelesningene er fordelt på tre samlinger og dagene er mandager og tirsdager i andre semester. Da studiet er delvis nettbasert, benyttes som nevnt læringsplattformen Canvas. Ved studiestart oppretter emneansvarlig gruppe- og diskusjonsrom på Canvas. Aktuelle skriv og informasjon publiseres fortløpende på Canvas gjennom studieåret. Ved slutten av studiet vil det bli gjennomført en evaluering med tanke på blant annet måloppnåelse, innhold og arbeidsformer. Det er ikke obligatorisk oppmøte på samlingene, så hvis studenten uteblir på forelesningene, må de selv be medstudenter om informasjon på det de ønsker innsikt i. 

Praksis:

Studenten benytter eget arbeidssted ved utprøving av kartleggingsmateriell eller i forhold til innsamling av data til prosjektarbeid. Det er ikke er satt av økonomiske midler til praksisveiledere eller besøk på andre institusjoner. Studenten må følge retningslinjer fra NSD når innsamling av data skal gjennomføres.

Arbeidskrav

Prosjektarbeid:

Prosjektarbeid utføres i grupper på 3-6 studenter. Innsamling av data til prosjektarbeidet kan inneholde observasjon, intervju og/eller samtaler, utprøving av materiell og metoder. Det overordnede fokus er hvordan opplæring tilrettelegges for i møte med elever med særlige behov. Innsamling av data foregår innenfor vanlig arbeidstid. Studentens datafunn skal analyseres i prosjektarbeidet.

Problemstillingen skal være godkjent av veileder før innsamling av data til prosjektet starter. Studentene skal også ha en skriftlig godkjenning fra de aktuelle informantene før innsamling av data begynner og NSD sine retningslinjer følges. Framstillingen skal være fra 5000- 6000 ord (12 p, 1,5 linjeavst.). Det gis veiledning underveis i prosessen på Canvas.

Prosjektarbeidet vurderes av veileder som godkjent/ikke godkjent på læringsplattformen Canvas. Prosjektarbeidet må være bestått for å få gå opp til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav gis det adgang til ett nytt forsøk. Det må være bestått minimum 2 uker før eksamensperiodens begynnelse for å ha rett til å fremstille seg til eksamen.

Arbeidskravet er gyldig i to (2) semestre etter godkjenning.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 7 dager.

Tid for ut- og innlevering av eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Alle 

Mer om hjelpemidler