Hopp til innhald

EVN1013 Endringskapasitet - ledelse i maritime organisasjoner

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Faget er et nettbasert innføringsfag som kan gi studentene 2,5 studiepoeng (sp) dersom de avlegger hjemmeeksamen. Kursdeltakere som ikke velger å ta eksamen, vil få utdelt et kursbevis.

Kurset går over totalt 12 undervisningstimer fordelt over 6 bolker. Hver bolk vil bestå av 4 x 30 minutter pluss 15 minutter pause mellom hver undervisningsøkt. En undervisningsøkt vil være på totalt 3 timer inkludert pauser. Bolkene vil bli avholdt to ganger hver uke i 3 uker. Sentrale tema i faget er endringsledelse med fokus på organisasjoners endringskapasitet.

Vekten vil bli lagt på utfordringer og dilemmaer i praksis som er viktige for ansatte på ulike nivåer innen maritime og maritimt relaterte virksomheter, både private og offentlige.

Læringsutbytte

Deltakerne skal ha kunnskaper om sentrale tema i hovedemnet endringsledelse. Særlig da endringskapasitet, hvor man vil se på organisering og elementer som gir resultater i endringsprosessen i lys av endringskapasitet. De skal ha grunnleggende kunnskaper om de mest vanlige utfordringer som møter ledere i maritimt relaterte virksomheter i styrte organisatoriske endringsprosesser; og de mest vanlige feil som blir gjort med tanke på endringskapasitet.

: Deltakerne skal med bakgrunn i teori og forskning fra pensum gjenkjenne sentrale elementer i organisatoriske endringsprosesser og relatere dette til endringskapasitet og i noen grad forklare feil de observerer blir gjort i slike prosesser.

  • Deltakerne skal ha innsikt i de mest sentrale utfordringer og dilemmaer innenfor faget endringsledelse og særlig da med fokus på endringskapasitet
  • Deltakerne skal ha evne til å utvikle egen lederstil i organisatoriske endringsprosesser og reflektere over hvordan en selv og andre kan stimuleres til læring og utvikling

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring fra og interesse for maritim og/eller maritimt relatert virksomhet. Deltakerne må være i stand til å følge forelesningene og lese samt forstå engelsk skriftlig.

Undervisnings- og læringsformer

Kurset undervises digitalt. Undervisning består av webinarer, hvor foreleser legger opp til samtaler, dialog med og innspill fra studenter samt åpent for spørsmål. I tillegg til det være interaksjon på en felles digital læringsplattform.

Obligatorisk læringsaktivitet

Det er obligatorisk å være til stede på forelesning. 

Vurderingsform

Skriftlig individuell hjemmeeksamen, 4 timer

Bestått / ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt

Mer om hjelpemidler