Hopp til innhald

FØS8111 Havbruksøkonomi

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi studentene bred kunnskap om teorier, informasjon og vurderinger som ligger til grunn for økonomien i havbruksnæringen og havbruksvirksomheter. Emnet har et særlig fokus på lønnsomhet og sirkulærøkonomi innen havbruksnæringen. Studentene skal lære å gjøre økonomiske vurderinger og bruke økonomiske data og informasjon for å ta gode beslutninger med økonomisk konsekvens. Studentene vil gjennom bruk av teorier og modeller opparbeide seg innsikt i og ferdigheter i å benytte verktøy for planlegging og gjennomføring av økonomiske analyser. Emnet har som mål å gjøre studentene i stand til å kunne benytte faglige verktøy som er i bruk i, eller kan tas i bruk i, havbruksnæringen. Emnet skal også gjøre studentene i stand til å kritiske reflektere over økonomiske utfordringer og muligheter for havbruksvirksomheter som konkurrerer regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Dette emnet er emne 1 av totalt 4 emner i prosjektet BLÅ ÅKER.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har:

 • bred kunnskap om sentrale tema, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder knyttet til hvordan havbruksnæringen og havbruksvirksomheter;
  • planlegger, organiserer og kontrollerer sin økonomiske aktivitet
  • analyserer lønnsomhet og foretar økonomiske beslutninger for å sikre lønnsomhet
  • kan tilpasse og bruke ulike verktøy knyttet til sirkulærøkonomi
 • kunnskap om aktuell forsking og aktuelle problemstillinger som er relevante for lønnsomhet og økonomi i havbruksnæringen og i havbruksvirksomheter
 • kunnskap om havbruksnæringens historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet i en digital tidsalder og for et grønt skifte

Ferdigheter

Studenten kan:

 • analysere og drøfte praktiske problemstillinger i lys av teorier og modeller i økonomisk litteratur og ta grunngitte valg på bakgrunn av dette
 • kunne finne, vurdere og vise til relevant økonomisk informasjon og økonomisk fagstoff og framstille dette i lys av en økonomisk problemstilling
 • kan beherske faglige verktøy og teknikker, også digitale verktøy og verktøy for overgang til økt fokus innen sirkulærøkonomi

Generell kompetanse

Studenten:

 • har evne til kritisk refleksjon rundt bruk av teorier og modeller for å mestre økonomiske utfordringer og økonomiske muligheter som havbruksnæringen står over for
 • kan formidle og drøfte økonomisk teori, modeller og analyser både skriftlig og muntlig
 • kan gjøre sjølvstendige refleksjoner omkring etiske, miljømessige og juridiske utfordringer knytt til sentrale problemstillinger innen økonomi
 • kjenner til nyskaping og innovasjonsprosesser fra et økonomisk perspektiv med særlig vekt på et sirkulærøkonomi perspektiv

Krav til forkunnskaper

Ingen utover opptakskravet til emnet

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring fra havbruksnæringen kan være nyttig

Undervisnings- og læringsformer

Samlinger i Ryfylke kombinert med nettbasert aktivitet mellom samlingene. Forelesninger, selvstudium, gruppearbeid, diskusjoner og arbeid med caseoppgaver.

Obligatorisk læringsaktivitet

To arbeidskrav - ett muntlig individuelt arbeidskrav og ett skriftlig arbeidskrav i gruppe på 2 - 3 studenter

Vurderingsform

Hjemmeeksamen over 10 dager i grupper på 2 - 3 studenter - 60 %

Muntlig individuell eksamen 20 minutter - 40 %

Karakterskala A - F

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skriftlige hjelpemidler tillatt

Mer om hjelpemidler