Hopp til innhald

BIO853 Videreutdanning i hematologi innen laboratoriemedisin

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet gir en videreutdanning innen det medisinske fagområdet hematologi. Emnet danner et teoretisk og praktisk grunnlag for å kunne vurdere valg og utførelse av metoder som er aktuelle for medisinsk diagnostikk. Emnet gir inngående kunnskap i laboratorieteknikker, analyseteknikker og svarvurdering innen fagområdet hematologi.

 Aktuelle tema:

 • Hematopoiesen
 • Blodcellers morfologi og funksjon
 • Patologi: maligne og ikke maligne hematologiske tilstander
 • Hematologiske automatiserte celletellere
 • Prøvebehandling og preanalytiske forhold
 • Vurdering av blodutstryk ved bruk av CellaVision
 • Differensialdiagnostikk viktig for hematologiske tilstander inkludert immunfenotyping og genetiske undersøkelser

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • har inngående kunnskap om hematopoiese og blodcellers funksjon og morfologi.
 • har inngående kunnskap om hematologiske tilstander/sykdommer.
 • har avansert kunnskap om utvalgte hematologiske metoder, deres muligheter og begrensninger
 • kan redegjøre for teori og prinsipper for avanserte analyser på det kliniske hematologiske laboratoriet samt metoder som benyttes for differensialdiagnostikk av hematologiske lidelser.

Ferdigheter

Studenten

 • kan vurdere hematologiske metoders egnethet, deres styrker og svakheter
 • kan analysere og kritisk tolke resultater fra utvalgte metoder innenfor fagfeltet
 • kan formidle teori- og praktiske kunnskaper innenfor fagfeltet
 • kan utføre søk i aktuelle litteraturdatabaser og kritisk analysere søketreffet
 • kan benytte design thinking som metode for nytenkning og innovasjon

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kritisk vurdere aktuelle metoder innen hematologi
 • kan nyttiggjøre seg av, drøfte og formidle forskningslitteratur
 • kan gi faglige begrunnelser og stille kritiske spørsmål
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Arbeidserfaring innenfor hematologiske laboratorium.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet tilbys som et fleksibelt og desentralisert emne, og de fleste undervisningsformene er digitale bortsett fra ett campusbasert seminar.

Arbeids- og undervisningsformene omfatter digitale forelesninger, vurdering av blodutstryk ved bruk av CellaVision, case-basert læring, litteratursøk, digitale seminarer med muntlige studentpresentasjoner og diskusjoner, gruppearbeid og selvstudier.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende arbeidskrav må være gjennomført etter gitte kriterier og godkjent før eksamen kan avlegges i emnet:

 • Minimum 80 prosent tilstedeværelse på ett fysisk seminar
 • Minimum 80 prosent tilstedeværelse på tre digitale seminar
 • 1 muntlig presentasjon
 • 1 skriftlig, individuelt arbeid
 • 1 skriftlig medstudentvurdering på et individuelt arbeid

Alle arbeidskrav er gyldig i 6 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig hjemmeeksamen (8 timer). Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler