Medisinske laboratorieanalysar

Etter- og vidareutdanning

Målgruppa for dette studiet er bioingeniørar som ønskjer å heve sin faglege kompetanse. 

Grunna den teknologiske utviklinga innan medisinske laboratorieanalysar, aukar stadig kravet til kunnskap og ferdigheiter hos bioingeniørane. I dette fagfeltet opplever ein stadig auka krav til effektivisering, kvalitetssikring og auka behov for kompetanse innan datahandsaming og dataanalysar.

Hovudmålet med studiet er å vidareutvikle bioingeniøren sin kompetanse og gi innsikt i nyare, avansert teknologi og medisinske laboratorieanalysar. Studiet har ei forskingsbasert tilnærming der studentane blir utfordra til å vere utforskande, reflekterande, kritiske og evaluerande.

Fullført studie vil bidra til at du forstår fordelar og ulemper ved ulike laboratorieteknologiar og analysar i høve til ulike medisinske problemstillingar. Vidare vil du få erfaring med å arbeide nær eit forskingsmiljø gjennom praktiske øvingar, og opparbeide seg kunnskapar og ferdigheiter for å kunne vidareutvikle seg som ein aktiv og verdifull deltakar i forskingsprosjekt.

Vårsemesteret 2022 tilbyr vi BIO853 Vidareutdanning i hematologi for medisinsk laboratoriepersonell.

Studiet består av 3 emne. Kvart emne er på 10 studiepoeng.

Emna er: