Saksbehandler holder papirer

Helse- og velferdsforvaltning

Etter- og vidareutdanning

Jobber du med saksbehandling innenfor helse- og velferdsforvaltning og har behov for mer kunnskap? I denne videreutdanningen lærer du å gjøre selvstendige vurderinger av juridiske spørsmål.

Hvorfor studere Helse- og velferdsforvaltning?

Samfunnet og lovverket stiller økende krav til juridisk kompetanse i arbeidet med å sikre rettsikkerheten til innbyggerne. Helse- og velferdstjenestene reguleres med omfattende lovgivning som endres ofte.

Videreutdanningen i Helse- og velferdsforvaltning vil gi deg som jobber i helsevesenet et juridisk kompetanseløft, slik at du blir tryggere når du skal ta vanskelige avgjørelser i rollen som saksbehandler. 

Hva lærer du?

Dette er en tverrfaglig videreutdanning på masternivå. Den er satt sammen av et fellesemne og to spesialiseringsemner. Etter at du har blitt tatt opp på videreutdanningen velger du ett av spesialiseringsemnene.  

Saksbehandling, forvaltningsrett og juridisk analyse

Emnet HVF850 Saksbehandling, forvaltningsrett og juridisk analyse er på 15 studiepoeng og gir en fordypning i forvaltningsrett og juridisk metode.

I dette emnet vil du lære: 

 • Grunnkompetanse og fordypning i forvaltningsrett i juridisk metode, juridisk analyse og argumentasjon, herunder finne, kritisk vurdere og anvende ulike rettskilder.
 • Hvordan saksbehandlingsregler, god forvaltningsskikk og brukermedvirkning skal sikre rettsriktige vedtak.
 • Trening på og oppøvelse av ferdigheter ved bruk av juridisk metode i problemløsning.
 • Regelverket knyttet til vergemål og barn som pårørende.

Spesialiseringsemne i sosial- og trygderett

I emnet HVF852 Sosial- og trygderett (15 studiepoeng) får du mer kompetanse om rettsspørsmål som er særskilt for sosial- og trygderetten. 

Du vil blant annet lære om: 

 • Sosial- og trygdelovgivningen.
 • Organisering og ansvarsforhold i sosial og trygdeforvaltninga.
 • Saksbehandler/veileder plikter og pasienter/brukere sine rettigheter
 • Forsvarligkravet – oppøve kompetanse og ferdighet i skjønnsutøvelse.
 • Menneskerettigheter og EØS-retten sin betydning for brukernes rettigheter og tildeling av tjenester og ytelser.
 • Innføring i regelverket om særlige tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige.
 • Tverrfaglig samarbeid, herunder kommunikasjon med eksterne og interne samarbeidspartnere
 • Skjønnsutøvelse ved problemløsning etter sosial og trygdelovgivningen

Spesialiseringsemne i helserett

I emnet HVF851 Helserett (15 studiepoeng) får du mer kunnskap om rettsspørsmål som er særskilt for helseretten.

I dette emnet vil du lære:

 • Mer om den generelle helselovgivingen.
 • Organisering og ansvarsforhold i helseforvaltninga.
 • Helsepersonells plikter og pasienter/brukere sine rettigheter.
 • Mer om forsvarligkravet.
 • Skjønnsutøvelse ved problemløsning etter helselovgivingen.
 • Kommunikasjon med pasient, brukere og pårørende.
 • Tverrfaglig samarbeid, herunder kommunikasjon med eksterne og interne samarbeidspartnere.

Praktisk informasjon

Undervisningsform

Digitale læringsressurser, nettmøter og samlinger. 

Studiet er samlingsbasert på deltid, med blanding av digitale samlinger på Zoom og fysiske samlinger i Bergen. Mellom hver samling er det lagt opp til ukentlige digitale spørretimer og gjennomgang av aktuelt pensum.

Studiet kan fint kombineres med full jobb. 

Samlinger

Anbefalt forkunnskap

Vi anbefaler kurset Innføring i forvaltningsrett og juridisk metode eller liknende kurs slik at du har noe kunnskap om jus før du begynner på dette studiet. 

 

 

Pensum

Du vil motta informasjon om pensum når kurset starter. 

Eksamensform

Skriftlig hjemmeeksamen

Slik finner du fram til campus

 

Hvorfor ta mer utdanning?

Et arbeidsliv i rask endring er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler som etter- og videreutdanning kan gi:

 • Ny oppdatert faglig kunnskap.
 • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde eller et helt nytt fagfelt.
 • Personlig utvikling.
 • Muligheter for nettverksbygging.
 • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
 • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
 • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

Andre interessante studietilbud

Fullført videreutdanning kan inngå i master i sosialvitenskap/fleksibel ved HVL.

Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs