Saksbehandler holder papirer.

Helse- og velferdsforvaltning

Etter- og vidareutdanning

Jobber du med saksbehandling innenfor helse- og velferdsforvaltning og har behov for mer kunnskap? I denne videreutdanningen lærer du å gjøre selvstendige vurderinger av juridiske spørsmål.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav:

  • Bachelorgrad eller tilsvarende.

  Kvote

  Hvis det er flere søkere enn studieplasser så blir søkere som har dokumentert at de arbeider med saksbehandling innen helse- og velferdsforvaltning i kommune/NAV-kontor i våre samarbeidskommuner prioritert foran andre søkere.

  Se utfyllende regler i studieplan.

  Søknadskode

  1549

  Slik søker du

   • Logg inn i SøknadsWeb.
   • Velg opptak "Videreutdanning og halvtårsstudium"
   • Så velger du "Master/videreutdanning i helse- og sosialfag", trykk "Søk"
   • Velg studiet du vil søke på fra lista (se søknadskode over)
   • Trykk på "Legg til" og "Send inn søknad".
   • Last opp dokumentasjon på at du dekker opptakskravet
   • Trykk "Neste" for å gjøre ferdig søknaden.

  Viktig informasjon om søknad, frister og dokumentasjon

   

  Poenggrense forrige opptak

  Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om plass.

   

  Om frister og ledige studieplassar

  Ordinær søknadsfrist er 1. mars for master og 15. april for videreutdanning. Studium som starter i vårsemesteret har frist 15. november.

  Hvis det er ledige studieplasser når søknadsfristen går ut blir studiet lagt ut på ledige studieplasser og tilbud om plass blir gitt fortløpende til kvalifiserte søkere fram til det er fullt eller til studiet starter opp.

  Vi tek forbehold om at nok studentar må søke om opptak for at studiet skal starte opp.

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere Helse- og velferdsforvaltning?

  Samfunnet og lovverket stiller økende krav til juridisk kompetanse i arbeidet med å sikre rettsikkerheten til innbyggerne. Helse- og velferdstjenestene reguleres med omfattende lovgivning som endres ofte.

  Videreutdanningen i Helse- og velferdsforvaltning vil gi deg som jobber i velferdsforvaltningen et juridisk kompetanseløft, slik at du blir tryggere når du skal ta vanskelige avgjørelser i rollen som saksbehandler. 

  Hva lærer du?

  Dette er en tverrfaglig videreutdanning på masternivå. Den er satt sammen av et fellesemne og to spesialiseringsemner. Etter at du har blitt tatt opp på videreutdanningen velger du ett av spesialiseringsemnene.  

  Saksbehandling, forvaltningsrett og juridisk analyse

  Emnet HVF850 Saksbehandling, forvaltningsrett og juridisk analyse er på 15 studiepoeng og gir en fordypning i forvaltningsrett og juridisk metode.

  I dette emnet vil du lære: 

  • Grunnkompetanse og fordypning i forvaltningsrett i juridisk metode, juridisk analyse og argumentasjon, herunder finne, kritisk vurdere og anvende ulike rettskilder.
  • Hvordan saksbehandlingsregler, god forvaltningsskikk og brukermedvirkning skal sikre rettsriktige vedtak.
  • Trening på og oppøvelse av ferdigheter ved bruk av juridisk metode i problemløsning.
  • Regelverket knyttet til vergemål og barn som pårørende.

  Spesialiseringsemne i sosial- og trygderett

  I emnet HVF852 Sosial- og trygderett (15 studiepoeng) får du mer kompetanse om rettsspørsmål som er særskilt for sosial- og trygderetten. 

  Du vil blant annet lære om: 

  • Sosial- og trygdelovgivningen.
  • Organisering og ansvarsforhold i sosial og trygdeforvaltninga.
  • Saksbehandler/veileder plikter og pasienter/brukere sine rettigheter
  • Forsvarligkravet – oppøve kompetanse og ferdighet i skjønnsutøvelse.
  • Menneskerettigheter og EØS-retten sin betydning for brukernes rettigheter og tildeling av tjenester og ytelser.
  • Innføring i regelverket om særlige tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige.
  • Tverrfaglig samarbeid, herunder kommunikasjon med eksterne og interne samarbeidspartnere
  • Skjønnsutøvelse ved problemløsning etter sosial og trygdelovgivningen

  Spesialiseringsemne i helserett

  I emnet HVF851 Helserett (15 studiepoeng) får du mer kunnskap om rettsspørsmål som er særskilt for helseretten.

  I dette emnet vil du lære:

  • Mer om den generelle helselovgivingen.
  • Organisering og ansvarsforhold i helseforvaltninga.
  • Helsepersonells plikter og pasienter/brukere sine rettigheter.
  • Mer om forsvarligkravet.
  • Skjønnsutøvelse ved problemløsning etter helselovgivingen.
  • Kommunikasjon med pasient, brukere og pårørende.
  • Tverrfaglig samarbeid, herunder kommunikasjon med eksterne og interne samarbeidspartnere.

  Eg synest studie si organisering og gjennomføring har vore bra, det har vore lærerikt og kjekt, med engasjerte og flinke forelesarar. Det har vore forutsigbart og me har fått god informasjon undervegs.

  Tidligere student

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Digitale læringsressurser, nettmøter og samlinger. 

  Studiet er samlingsbasert på deltid, med blanding av digitale samlinger på Zoom og fysiske samlinger i Bergen. Mellom hver samling er det lagt opp til ukentlige digitale spørretimer og gjennomgang av aktuelt pensum.

  Studiet kan fint kombineres med full jobb. 

  Samlinger

  Anbefalt forkunnskap

  Vi anbefaler kurset Innføring i forvaltningsrett og juridisk metode eller liknende kurs slik at du har noe kunnskap om jus før du begynner på dette studiet. 

   

   

  Pensum

  Du vil motta informasjon om pensum når kurset starter. 

  Eksamensform

  Skriftlig hjemmeeksamen

  Studieavgift og betaling

  Merk: Studier med studieavgift har ekstra krav og vilkår knyttet til seg, og du må derfor lese godt gjennom reglene for studier med studieavgift.

  Fritak fra semesteravgift: Har du blitt tatt opp til studier som til sammen er normert til mindre enn 15 studiepoeng per semester, kan du velge om du vil betale semesteravgift, jfr. Forskrift om studentsamskipnader. § 17.

  Slik finner du fram til campus

   

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap.
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

  Andre interessante studietilbud

  Fullført videreutdanning kan inngå i master i sosialvitenskap/fleksibel ved HVL.

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs