Innføring i forvaltningsrett og juridisk metode

Etter- og vidareutdanning

Arbeider du med saksbehandling innen helse- og velferdsfeltet og ønsker en innføring i forvaltningsrett og juridisk metode? Er det lenge siden du tok grunnutdanning og ønsker en oppfriskning, eller trenger du innføring i grunnleggende forståelse for juridisk metode?

Innføringsemnet er et tilbud til deg som ønsker å ta videreutdanning i helse- og velferdsforvaltning og som ikke har juskompetanse på bachelornivå tilsvarende sosionomutdanning. Emnet gir en innføring i forvaltningsrett og grunnleggende forståelse for juridisk metode. Du vil tilegne deg praktisk kunnskap i å finne frem til og bruke aktuelle lovregler, grunnleggende kunnskap om juridisk metode, samt kunnskap om sentrale prinsipp og hovedregler i forvaltningsloven som du vil trenge for å gjennomføre videreutdanning i helse- og velferdsforvaltning. 

Emnet er ikke en forutsetning for å gjennomføre videreutdanning i helse- og velferdsforvaltning, men det er sterkt anbefalt dersom det er lenge siden du har studert og mangler jus i din grunnutdanning. Opptak til innføringsemnet gir ikke automatisk opptak til videreutdanningen. Du må søke opptak til videreutdanningen innen søknadsfristen 15. april.

Det er også mulig å ta emnet for deg som bare ønsker en innføring i forvaltningsrett og juridisk metode, uten å søke deg inn på videreutdanning i helse- og velferdsforvaltning, men emnet er ikke spesielt egnet for dette. 

Les mer om utdanningstilbud innen helse- og velferdsforvaltning.

Hvordan er undervisningen?

Utdanningen blir gjennomført digitalt  med bruk av digitale ressurser i form av m.a. videoforelesinger, digitale samlinger, gruppearbeid, veiledning, diskusjoner, digital spørretime hver uke, selvstudium, skrivetrening, medstudentvurdering av skriftlig arbeid.

Du har selv ansvar for eigen læring og må selv engasjere deg for å oppnå læringsutbyttet i emnet. For å få samlingene til å fungere er det en forutsetning at du møter forberedt og deltar aktivt både i gruppearbeid og i diskusjoner i klassen.

De ukentlige spørretimene er et tilbud til studentene der de via digitale møte med faglærer, kan oppklare eventuelle uklarheter i ukene med selvstudiene.

Les mer om emnet JURI800 her.

Målgruppe

Ansatte i kommuner og NAV som arbeider med saksbehandling innen helse- og velferdsforvaltning. I prosjektperioden 2022–2025 har våre samarbeidspartnere hovedprioritet. Ledige studieplasser tilbys kvalifiserte søkere fra andre kommuner og NAV-kontor.

For å søke opptak må du legge ved bekreftelse fra din arbeidsgiver som godkjenner din søknad - se skjema på nettsiden.

Timeplan

Timeplan- innføring i forvaltningsrett og juridisk metode - vår 2023

Vil du studere mer?

Ved HVL kan du ta videreutdanning i helse- og velferdsforvaltning.

Finansiering

Utdanningstilbudet har finansiell støtte fra HK-dir (tidligere DIKU) og vil i første omgang gjennomføres i perioden 2022–2025.