Person gjennomgår papirdokumenter med penn i hånda

Utdanningstilbud innen helse- og velferdsforvaltning

EtterOgVidereutdanning

Arbeider du med saksbehandling innen helse- og velferdssektoren? Ønsker du faglig påfyll innen både generell juskompetanse og forvaltningskompetanse spesielt innen din sektor?

Hopp til

  Høgskulen på Vestlandet har sammen med NAV Vestland, Statsforvalteren i Vestland, Bergen kommune og bestillings- og forvaltningskontor som hører til Helse Fonna, representert ved Haugesund kommune, utviklet et nytt og spennende utdanningstilbud for å øke den generelle jus- og forvaltningskompetansen til ansatte innen helse- og velferdssektoren. Utdanningstilbudet er praktisk rettet og skreddersydd for målgruppen og svarer på kompetansebehovene som er signalisert fra praksisfeltet. Det er lagt opp til studentaktive læringsformer og ferdighetstrening.

  Utdanningstilbudet består av et innføringsemne på 7, 5 studiepoeng (bachelornivå) og en videreutdanning på 30 studiepoeng (masternivå). Dersom du ikke har juskompetanse på bachelornivå tilsvarende sosionomutdanning, anbefaler vi sterkt at du tar innføringsemnet før du begynner på videreutdanningen i helse- og velferdsforvaltning.

  Bakgrunn

  Praksisfeltet og tilsynsmyndigheter har signalisert behov for økt forvaltningskompetanse innen helse- og velferdsrett i kommuner og i NAV, for å yte tjenester av høy kvalitet til innbyggere og tjenestemottakere. Ansatte i helse- og velferdssektoren forvalter i økende grad et omfattende og komplekst regelverk som er i stadig endring. Dette innebærer å forvalte lovverk som regulerer pasient- og brukerrettigheter. Menneskerettigheter og internasjonal rett får stadig større betydning i norsk rett og stiller krav til de som skal forvalte det helse- og velferdsrettslige regelverket. Tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom ulike tjenesteområde og enheter skaper også utfordringer i praksis.

  Saksbehandlere og rådgivere skal både sikre at saksbehandlingen er innenfor gjeldene lover og regler, og finne gode løsninger for brukerne.

  Innføring i forvaltningsrett og juridisk metode 7,5 studiepoeng (bachelornivå)

  Innføring i forvaltningsrett og juridisk metode er et tilbud til deg som ønsker å ta videreutdanning i helse- og velferdsforvaltning og som ikke har juskompetanse på bachelornivå tilsvarende sosionomutdanning. Emnet gir en innføring i forvaltningsrett og grunnleggende forståelse for juridisk metode, og gjennomføres med digitale samlinger i vårsemesteret.

  Gjennom innføringsemnet vil du tilegne deg praktisk kunnskap i å finne frem til og bruke aktuelle lovregler, tilegne deg grunnleggende kunnskap om juridisk metode, samt kunnskap om sentrale prinsipp og hovedregler i forvaltningsloven som du vil trenge for å gjennomføre videreutdanning i helse- og velferdsforvaltning.

  Emnet er ikke en forutsetning for å gjennomføre videreutdanning i helse- og velferdsforvaltning, men det er sterkt anbefalt dersom det er lenge siden du har studert og mangler jus i din grunnutdanning. Opptak til innføringsemnet gir ikke automatisk opptak til videreutdanningen. Du må søke opptak til videreutdanningen innen søknadsfristen 15. april.

  Emnet er ikke en forutsetning for å gjennomføre videreutdanning i helse- og velferdsforvaltning, men dersom det er lenge siden du har studert og mangler jus i din grunnutdanning kan dette være et fint sted å begynne. Du kan ta emnet selv om du ikke ønsker å fullføre videreutdanning i helse- og velferdsforvaltning.

  Videreutdanning i helse- og velferdsforvaltning 30 studiepoeng (masternivå) 

  Videreutdanningen i helse og velferdsutdanning er satt sammen av et fellesemne og to spesialiseringsemner. Når du søker opptak til videreutdanningen, velger du et av spesialiseringsemnene. Spesialiseringsemnene går parallelt og du vil ikke kunne følge begge samtidig. Videreutdanningen er tverrfaglig, og det er en målsetning at utdanningen bidrar til å utvikle samarbeidsrelasjoner på tvers av yrkesgrupper. Det blir lagt vekt på at du utvikler kunnskap og ferdigheter som gjør deg i stand til å gjøre selvstendige vurderinger av juridiske spørsmål.