Hopp til innhald

FØS8113 Bærekraftig havbruk for framtiden

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi studentene bred kunnskap om teorier, informasjon og vurderinger som ligger til grunn for dagens forvaltningsmessige utfordringer for havbruksnæringa. Emnet har særlig fokus på bærekrafts utfordringer knyttet til fôr, lus og lokaliteter. Studentene skal lære å identifisere forvaltningsmessige vurderinger og bruke tilgjengelig data og informasjon for å ta gode beslutninger (med forvaltningsmessig konsekvens) i egen organisasjon . Emnet har som mål å gjøre studentene i stand til å kunne reflektere kritisk over både forvaltningsmessige og bærekraftsmessige utfordringer og muligheter i havbruksnæringen.

Emnet utgjør emne 3 av totalt 4 emner i prosjektet BLÅ ÅKER.

Læringsutbytte

En kandidat skal oppnå følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Ved fullført emne har kandidaten:

  • bred kunnskap om dagens forvaltningsmessige utfordringer for havbruksnæringen
  • bred kunnskap om gjeldende problemstillinger, krav og reguleringer som er relevante for norsk havbruksnæring
  • bred kunnskap om sentrale bærekraftsutfordringer knyttet til  eksempelvis fôr, lus og lokaliteter

Ferdigheter

Ved fullført emne kan kandidaten anvende ulike faglige perspektiver og teoretiske tilnærminger for å:

  • kunne ta beslutninger som støtter opp under bærekraftig vekst i havbruksnæringen
  • kunne ta initiativ til, samt lede gode prosesser for anvendelse av ny teknologi
  • kunne gjøre vurderinger omkring fremtidens havbruk i Norge

 

Generell kompetanse

Ved fullført emne har kandidaten kompetanse til å:

  • reflektere kritisk over hvordan ny teknologier vil virke inn på havbruksnæringen
  • identifisere muligheter og utfordringer som nye teknologier åpner for i havbruksnæringen
  • forstå sentrale reguleringer nasjonalt og internasjonalt som har innvirkning på utvikling og vekst i havbruksnæringen

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til havbruksnæringen kan være en fordel

Undervisnings- og læringsformer

Samlinger i Ryfylke kombinert med nettbasert aktivitet mellom samlingene. Forelesninger, selvstudium, gruppearbeid, diskusjoner og arbeid med caseoppgaver.

Obligatorisk læringsaktivitet

To obligatoriske arbeidskrav/læringsaktiviteter må være godkjent før eksamen kan avlegges. 

Vurderingsform

Individuell hjemmeeksamen over 8 dager  - 60 %

Muntlig eksamen (20 minutter) i grupper på 2 - 3 studenter  - 40 %

Karakterskala A - F

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skriftlige hjelpemidler tillatt

Mer om hjelpemidler