Hopp til innhald

MBAS515 Metodefordypning og prosjektplan for masteroppgaven

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet er obligatorisk og ligger i programmets 5. semester.

I emnet utarbeider studenten et forskningsdesign for masteroppgaven. 

Emnet tar opp forskningsdesign, implementering og analyse av data og etiske problemstillinger knyttet til studentens individuelle masteroppgave. I det inngår å søke og vurdere metodelitteratur og utarbeide begrunnelser for valgene i eget prosjekt.

Emnet er tilgjengelig for internasjonale studenter med tilstrekkelige forutsetninger.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

  • har spesialisert kunnskap om relevante teorier og metodologier knyttet til eget forskningsprosjekt
  • kan anvende kunnskap på nye områder innenfor barnehageforskning

Ferdigheter

Studenten

  • kan analysere og forholde seg kritisk til eget forskningsprosjekt og vurdere dets begrensninger
  • kan selvstendig formulere en plan for et avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske retningslinjer

Generell kompetanse

Studenten

  • kan analysere aktuelle forskningsetiske problemstillinger knyttet til eget prosjekt og vurdere hvordan disse kan håndteres på en passende måte
  • kan kommunisere med spesialister om begrunnelser for forskningsbeslutninger relatert til eget forskningsprosjekt
  • kan kommunisere med spesialister og til allmennheten om hvordan eget prosjekt vil kunne bidra til kunnskap på barnehagefeltet

Krav til forkunnskaper

Studentene må ha fullført emnene MBA511, MBA512, MBA513 og MBA514.

Dersom det foreligger særlige omstendigheter, kan det dispenseres fra dette kravet.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen skjer hovedsakelig i form av forelesninger, seminarer, litteraturstudium og veiledning.

Det gis veiledning i forbindelse med obligatoriske læringsaktiviteter og utarbeidelse av mappe-tekster.

Arbeidet i undervisningen er basert på at studentene har gjort et omfattende selvstendig arbeid i forkant med utarbeidelse av bidrag til læringsmappe (jf. Vurderingsform).

Studentene forventes å ta del av bibliotekets ressurser innenfor utvikling av akademisk skriving.

Obligatorisk læringsaktivitet

  • Obligatorisk læringsaktivitet 1: Prosjektforslag. Studenten leverer inn et prosjektforslag for masteroppgaven. Prosjektforslaget skal omfatte bakgrunnen for og formålet til prosjektet, problemstilling og forskningsmetode for hvordan man skal gjennomføre prosjektet. Utkast til søknad til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) skal legges ved prosjektforslaget hvis prosjektet krever det. Studenten gir tilbakemelding på medstudenters prosjektforslag.
  • Obligatorisk læringsaktivitet  2: Poster. Studenten presenterer en poster av forskningsdesignet for masterprosjektet på et seminar.

Retningslinjer for obligatoriske læringsaktiviteter gis ved semesterstart.

Det vil bli gitt én (1) ny mulighet for å kompensere for de som ikke får godkjent en obligatorisk læringsaktivitet.

Godkjent obligatorisk læringsaktivitet er gyldig i to (2) år etter godkjenning.

Vurderingsform

Semesteroppgave

Semesteroppgave. Tekst om metodologi i eget prosjekt. (Denne teksten kan inneholde eller bestå av et essay skrevet i forbindelse med et masterkurs avholdt av nettverket BIN Norden).

Semesteroppgaven består av en tekst på ca. 4000-5000 ord. 

Retningslinjer for semesteroppgaven gis ved semesterstart.

Karakterskala: A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ved ny/utsatt eksamen kan samme semesteroppgave leveres inn en gang i revidert form innenfor 2 år. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler