Hopp til innhald

BAMM2002 Risiko- og kvalitetsledelse

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet vil gi studentene bred, vitenskapelig og tverrfaglig kunnskap, som vil gjøre dem i stand til å identifisere uønskede hendelser og farer, tilknyttede risikoer, kvantifisere og deretter håndtere ulike kilder til usikkerhet. Studentene skal få kunnskap om teoretiske prinsipper og modeller som er grunnlaget for kvalitetsstyring i organisasjoner. Med utgangspunkt i det teoretiske grunnlaget og metodene og verktøyene skal studentene kunne foreslå adekvate tiltak for å kontrollere farer og heve kvaliteten.

Emnet gir en innføring i hva risiko- og kvalitetsstyring er og hvordan risikoanalyse og vurderinger knyttet til storulykker bør gjennomføres:

 • Risikokonseptet - historiske og nyere utviklingstrender
 • Risikostyring og dens komponenter (etablering av konteksten, risikoidentifikasjon, risikoanalyse, risikoevaluering, risikobehandling, overvåking og gjennomgang, kommunikasjon og konsultasjon)
 • Risikoanalyse og risikovurderingsprosessen
 • Felles analysemetoder for risikoanalyse
 • Usikkerhetsanalyse i risikostyring

I tillegg gir faget en innføring i kvalitetssystemer, standarder og forskrifter, kvalitetsverktøy og metoder.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene kan beskrive og forklare

 • Hva risiko- og risikostyringskomponenter er
 • Hva kvalitetssystemer og kvalitetsstyring er
 • Betydningen av risikoanalyse og risikovurdering i sammenheng med risikostyring
 • Relevante standarder for risiko- og kvalitetsstyring

Forstå

 • De vanligste risikoanalysemetodene, og hvordan disse brukes til å identifisere farekilder, trusler og uønskede hendelser, og analysere hendelsessekvenser
 • Hovedkilder til usikkerhet som kan påvirke risiko- og kvalitetsstyringen

Sette pris på

 • Forskning og utvikling innenfor fagfeltet
 • Hvordan de kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdets metoder og regelverk

Ferdigheter

Studentene kan

 • Identifiser uønskede hendelser og farer i en definert kontekst
 • Utføre risikoanalyser og vurdering ved hjelp av passende verktøy og modeller
 • Vurdere den tilhørende usikkerheten i en risikostyringsprosess
 • Utvikle kvalitetskontrollsystemer og argumentere for sine valg
 • Finne, vurdere og referere til informasjon som er nødvendig for en effektiv risiko- og kvalitetsstyring

Generell kompetanse

Studentene

 • Kan bruke relevant fagkunnskap og standarder på en profesjonell måte mot risiko- og kvalitetsstyring.
 • Ha innsikt i risiko, kvalitet, usikkerhet og hvordan risikoer identifiseres i en definert kontekst
 • Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor risiko- og kvalitetsstyring som de kan bygge videre på over tid, alene eller som medlem av gruppe, og i tråd med standarder og retningslinjer

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet er del av en spesielt tilrettelagt overgangsordningen fra 2-årig maritim teknisk fagskole til bachelor. Innhold og oppbygning er basert på denne forutsetningen, samt ønskemål fra representanter fra maritim industri.

Undervisnings- og læringsformer

Samlingsbasert undervisning.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen.

Vurderingsform

Semesteroppgave.

Semesteroppgaven skal skrives på engelsk.

Karakterskala A-F

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillat.

Mer om hjelpemidler