Hopp til innhald

BIO174 Cellebiologi

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet gjennomgår grunnleggende molekylære strukturer, funksjoner og reguleringsmekanismer innen human cellebiologi. Kunnskap i cellebiologi gir bedre forståelsesgrunnlag for både medisinske problemstillinger og biomedisinske laboratorieanalyser.

Innhold

 • Eukaryote cellers struktur og funksjon
 • Membraners struktur, funksjon og intracellulær transport
 • Cellers respons på signalstoffer med noen eksempler på intracellulære signalsystemer
 • DNA og kromosomer, struktur og funksjon
 • Cellulære mekanismer ved utvikling av kreft
 • Genteknologiske metoder og deres bruk i medisinske laboratorier
 • Etiske aspekter ved genetiske analyser

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Studenten

 • Kan beskrive stamceller og humane somatiske celler, samt forskjeller og likheter mellom bakterier, virus, sopp og parasitter
 • Kan beskrive DNA, RNA, proteiner, karbohydrater og lipiders struktur og funksjon
 • Kan forklare de viktigste mekanismene for cellesignalisering og medikamentell påvirkning
 • Kjenner til tumor- og andre markører i pasientdiagnostikk
 • Kan beskrive de vanligste metodene innen rekombinant DNA teknologi og bruk innen molekylær diagnostikk, samt kan beskrive sekvenseringsteknologi og bruksområder
 • Viser kjennskap til medisinsk bruk av bioteknologi og Bioteknologiloven

 

Ferdigheter

Studenten

 • Kan utføre basale genteknologiske analyser
 • Kan vurdere renhet og kvalitet av renset DNA
 • Kan avlese og kvalitetsvurdere DNA-sekvenser
 • Kan utføre grunnleggende bioinformatisk analyse av DNA-sekvenser

 

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan formidle cellebiologiske og molekylærbiologiske temaer i en medisinsk sammenheng
 • Kan drøfte etiske konsekvenser av genetisk testing

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BIO171 Anatomi, fysiologi og histologi 

Deler av pensum i BIO173 Organisk kjemi og biokjemi

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, oppgaveløsning, problembasert læring, veiledning på laboratoriekurs. Praktisk ferdighetstest må være godkjent for å få delta på selve laboratoriekurset i emnet.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Godkjent eTest (totalt 4) før laboratoriekurs. Alle digitale tester må være gjennomført innen fristen for å få gjennomføre og bestå laboratoriekurset.
 • Laboratoriekurs.
 • 1 laboratorierapport.

Det settes kun opp ett laboratoriekurs i emnet. Studenter som er fraværende eller av andre grunner ikke får godkjent obligatorisk laboratoriekurs, vil derfor ikke kunne ta nytt laboratoriekurs inneværende semester. Studenter som ikke får godkjent laboratoriekurs vil måtte vente til neste gang emnet undervises.

En student har kun rett på 2 forsøk i ett laboratoriekurs totalt.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i seks påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig digital skoleeksamen, 4 timer.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemiddel.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BIO125 - Cellebiologi - Reduksjon: 7,5 studiepoeng