Hopp til innhald

BIO175 Medisinsk laboratorieteknologi I

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnene i medisinsk laboratorieteknologi omhandler prinsipp for ulike laboratorieanalyser og metodikk som anvendes i de medisinske laboratoriene på tvers av spesialiteter. For å gi studentene innsikt og forståelse for medisinsk laboratorieteknologi bygger emnet både på teori og praktiske laboratorieerfaringer.

Medisinsk laboratorieteknologi I gir studenten en introduksjon i bioingeniørfaget. Det omhandler grunnleggende kunnskaper i forbindelse med innhenting, oppbevaring og bearbeiding av humant prøvemateriale. Videre omhandler emnet innføring i grunnleggende laboratorieteknikker og kvalitetssikring i medisinske laboratorier. Bioingeniørfaglig profesjonsutøvelse i møte med pasienter blir belyst.

Innhold

 • Blodprøvetaking og behandling og oppbevaring av biologisk materiale
 • Smittevern og HMS
 • Generelle laboratorieteknikker som pipettering, sentrifugering og oppsett av analyseserier
 • Biokjemiske analyseprinsipp (spektrofotometrisk-, immunologisk-, turbidimetrisk og amperiometrisk analyseprinsipp, impedansprinsippet, Bürker tellekammer og tørrkjemi og pasientnær analysering)
 • Kvalitetssikring i medisinske laboratorier (akkreditering, kvalitetskontroll, validering av prøvesvar og svarrapportering)
 • Samhandling med pasienter. Etikk og kommunikasjon

Læringsutbytte

​Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskaper

Studenten

 • Kan gjøre rede for ulike prøvetakingsteknikker og kjenner til hvordan ulike pasientgrupper skal ivaretas (barn/gamle) i prøvetakingssituasjonen
 • Kan gjøre rede for preanalytiske forhold som påvirker analyseresultatet
 • Kan beskrive prøvetakingsutstyr, prøvebehandling, avfallshåndtering, smitterisiko, sikkerhet i laboratoriet
 • Kan forklare biokjemiske analyseprinsipper for enkle analysemetoder
 • Kan beskrive nytteverdien av kvalitetssikring og forklare bruken av analytisk kvalitetskontroll og vurdering av denne

Ferdigheter

Studenten

 • Kan utføre håndhygiene korrekt
 • Kan utføre prosedyrer for blodprøvetaking
 • Kan utføre korrekt pipetteringsteknikk
 • Kan utføre ulike biokjemiske analyser, tørrkjemi/urinstrimmel analyse, sentrifugering, celletelling.
 • Kan vurdere analysesvar, deres pålitelighet og kvaliteten av laboratoriearbeidet
 • Kan planlegge, bearbeide og vurdere eget laboratoriearbeid

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan reflektere over egen fagutøvelse og kommunikasjon i møte med pasient og medstudent
 • Kan benytte naturvitenskapelig skrive- og presentasjonsteknikk

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BIO101 Danning og akademisk handverk

BIO171 Anatomi, fysiologi og histologi

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger med quiz og oppgaveløsning, problembasert læring i grupper og digitale ressurser (videoer, tekster, oppgaver). En passeringstest. Veiledning på laboratoriet, føring av loggbok og skriftlig innlevering. Ekstern observasjonspraksis.

Noen forelesninger vil ha obligatorisk frammøte. 

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Obligatorisk frammøte enkelte forelesninger
 • Presentasjon av poster
 • Laboratoriekurs  
 • Digitale flervalgstester i forkant av laboratorieøvelser
 • 1 passeringstest
 • 1 skriftlig vitenskapelig rapport 
 • En uke ekstern observasjonspraksis 
 • Seminar i etterkant av ekstern praksis 

Godkjente arbeidskrav er gyldige i ett påfølgende semester.

Det settes kun opp ett laboratoriekurs i emnet. Studenter som er fraværende eller av andre grunner ikke får godkjent obligatorisk laboratoriekurs, vil derfor ikke kunne ta nytt laboratoriekurs inneværende semester. Studenter som ikke får godkjent laboratoriekurs vil måtte vente til neste gang emnet undervises.

En student har kun rett på 2 forsøk i ett laboratoriekurs totalt.

Vurderingsform

Praktisk eksamen inntil 2 timer.

Karakterskala bestått/ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BIO126 - Medisinsk laboratorieteknologi I - Reduksjon: 10 studiepoeng