Hopp til innhald

BIO201 Hematologi og immunologi

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet gir en grunnleggende innføring i de medisinske fagområdene hematologi, koagulasjon og immunologi. Emnet omhandler grunnleggende teoretiske kunnskaper om utvikling av blodceller, deres funksjon i blodet og om immunsystemets oppbygning og virkemåte, og i tillegg noe relevant sykdomslære. Emnet gir kunnskap i relevante laboratorieteknikker, analyseteknikker og svarvurdering innen fagområdene hematologi og koagulasjon. (fotnote: Immunologiske teknikker dekkes i MLT II)

Hensikten med emnet er å gi basiskunnskaper innen hematologi, koagulasjon og immunologi slik at studenten skal kunne anvende, forklare, tolke og kvalitetssikre analysearbeid. Denne kompetansen vil bidra til studentens kunnskap om, og forståelse for, hvilken funksjon metoder innen hematologi og koagulasjon har innen medisinske laboratorier og laboratorieanalyser. Et utvalg av laboratorieteknikker innenfor hematologi og koagulasjon vil bli undervist både teoretisk og praktisk, noe som vil gi studenten grunnlag for å vurdere når og hvordan disse teknikkene anvendes.

Innhold

Generelt:

 • Prøvetakning, inklusive bruk av butterfly
 • Prøvebehandling og preanalytiske forhold.
 • Laboratorieloggbok, anvende excel og utføre statistiske analyser
 • Faglig formidling.

Hematologi

 • Hematopoiesen
 • Blodcellers morfologi og funksjon
 • Patologi: Anemi og leukemi
 • Hematologiske automatiserte celletellere med 3-parts og 5-parts differensialtelling (MicrosEMI, Pentra XL80, Sysmex)
 • Blodutstryk med vurdering av cellene
 • Manuell metode for påvisning av retikulocytter og trombocytter

Koagulasjon

 • Primær hemostase, sekundær hemostase og fibrinolyse
 • Patologi: Blødningstendens og trombose
 • Grunnleggende laboratorieanalyser innenfor koagulasjon (PT-INR, APTT, Fibrinogen, D-Dimer)
 • Klottmetoden og maskinell-metode
 • Klottmetoden og manuell metode.

Immunologi

 • Immunsystemets oppbygning og organisering inkludert medfødt immunitet, adaptivt immunitet, antigen, antistoffer og antistoffspesifisitet, antigenpresentasjon og toleranse

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • Kan beskrive grunnleggende hematopoiese, primær og sekundær hemostase og fibrinolyse og immunforsvar
 • Kan beskrive relevant patologi
 • Kan forklare analysemetoder og prinsipper innenfor hematologi og koagulasjon

Ferdigheter

Studenten

 • Kan utføre sikker blodprøvetaking etter gjeldende prosedyrer
 • Kan utføre god laboratoriepraksis
 • Kan utføre laboratorieanalyser innen hematologi og koagulasjon
 • Kan tolke analysesvar innen hematologi, koagulasjon og immunologi
 • Kan vurdere analyseresultatenes pålitelighet (gjennom pre-analytisk, analytisk og post-analytisk fase)
 • Kan dokumentere eget laboratoriearbeid og blodprøvetaking

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan arbeide i grupper, kommunisere og samarbeide
 • Kan presentere fagstoff med naturvitenskapelig skriveteknikk og presentasjonsteknikk
 • Kan diskutere andres arbeid
 • Har opparbeidet seg bioingeniørfaglige innsikt innen hematologi, koagulasjon og immunologi, og kan bruke sin fagkunnskap inn i diskusjon av ulike problemstillinger
 • Kan gi faglige begrunnelser og stille kritiske spørsmål

Krav til forkunnskaper

Tilsvarende krav til opptak i andre studieår som definert i studieplan for bioingeniørutdanningen.

Anbefalte forkunnskaper

BIO174 Cellebiologi

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, praktiske laboratorieøvinger og andre varierte læringsformer.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Laboratoriekurs
 • Godkjent eTest (totalt 4) før laboratoriekurs og godkjent eRapport (totalt 4) etter laboratoriekurs. Alle digitale tester må være gjennomført innen fristen for å få gjennomføre og bestå laboratoriekurset.
 • Prosjektoppgave med muntlig presentasjon

Det settes kun opp ett laboratoriekurs i emnet. Studenter som er fraværende, eller av andre grunner ikke får godkjent obligatorisk laboratoriekurs, vil derfor ikke kunne ta nytt laboratoriekurs inneværende semester. Studenter som ikke får godkjent laboratoriekurs vil måtte vente til neste gang kurset går.

En student har kun rett på 2 forsøk i ett laboratoriekurs totalt.

Alle obligatoriske læringsaktiviteter må være gjennomført og bestått innen fristen, og man må ha bestått laboratoriekurset for å gå opp til eksamen. Godkjente arbeidskrav er gyldig i seks påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen. 4 timer.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BIO130 - Hematologi og hemostase - Reduksjon: 7,5 studiepoeng