Hopp til innhald

BIO203 Medisinsk laboratorieteknologi II - Immunologiske metoder

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Medisinsk laboratorieteknologi II - Immunologiske metoder tar for seg prinsipper for ulike laboratorieanalyser og metodikk som blir benyttet i de medisinske laboratoriene på tvers av spesialiteter. For å gi studentene innsikt og forståelse for medisinsk laboratorieteknologi, bygger emnet både på teori og praktiske laboratorieferdigheter. Emnet fokuserer på ulike immunologiske teknikker og deteksjonsprinsipp.

Formålet med emnet er å gi studenten metodekunnskap for bruk i de medisinske emnene og er delt inn i følgende tema:

• Grunnleggende prinsipper for immunologiske teknikker

• Fordeler og ulemper med immunologiske teknikker

• Mer detaljert metodeprinsipp for enkelte utvalgte immunologiske metoder

• Preanalytiske forhold som har innvirkning på analyseresultat ved immunologiske teknikker

• Praktisk laboratoriearbeid med klinisk relevante immunologiske metoder.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

• Kan forklare grunnleggende teori som ligger bak immunologiske teknikker

• Kjenne til detaljerte prinsipper for utvalgte immunologiske metoder

• Kjenne til utstyr og ulike deteksjonsprinsipper for immunologiske metoder

• Kjenne til interferens og påvirkning på analyseresultater

Ferdigheter

Studenten

• Kan selvstendig utføre laboratorieanalyser etter prosedyre

• Kan mestre ulike teknikker, utstyr og instrumentering for immunologiske metoder innen medisinske laboratorieanalyser

• Kan vurdere analysesvar for immunologiske metoder, deres pålitelighet og kvaliteten av laboratoriearbeidet

• Kan presentere og diskutere laboratorieanalyser og analysesvar

Generell kompetanse

Studenten

• Kan reflektere over eget kompetanseområde og faglig utøvelse

• Kan arbeide både selvstendig og i grupper

Krav til forkunnskaper

Tilsvarende krav til opptak i andre studieår som definert i studieplan for bioingeniørutdanningen.

Anbefalte forkunnskaper

• BIO173 Organisk kjemi og biokjemi

• BIO174 Cellebiologi

Undervisnings- og læringsformer

Det blir benyttet varierte undervisningsformer i emnet, så som forelesninger, e-læring, oppgaver, problembasert læring, medstudentvurdering og kunnskapstester, både i grupper og individuelt, samt diskusjonsforum. Studentene får tilbakemeldinger og veiledning på praktisk laboratoriearbeid og innleverte arbeidskrav. Den digitale læringsplattforma Canvas blir benyttet i emnet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Presentasjon av utredning av en kasuistikk som inneholder flere immunologiske metoder, godkjent laboratoriekurs og eTest etter fullført laboratoriearbeid.

Det blir bare satt opp ett laboratoriekurs i emnet. Studenter som ikke er til stede, eller av andre grunner ikke får godkjent obligatorisk laboratoriekurs, vil derfor ikke kunne ta nytt laboratoriekurs inneværende semester. Studenter som ikke får godkjent laboratoriekurs må derfor vente til neste gang emnet blir undervist.

En student har bare rett på 2 forsøk i et laboratoriekurs totalt.

Godkjente arbeidskrav er gyldig i seks påfølgende semester.

Vurderingsform

Digital skoleeksamen, 3 timer.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemiddel.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • BIO128 - Immunologi - Reduksjon: 3 studiepoeng