Hopp til innhald

BIO204 Medisinsk mikrobiologi

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet gir en grunnleggende innføring i medisinsk mikrobiologi, med hovedvekt på klinisk relevante bakterier og virus og deres betydning som sykdomsårsak. Mikroorganismers struktur, metabolisme og replikasjon, samt deres evne til å etablere infeksjon i kroppen med sykdom som følge av det, vektlegges. Antibiotika og resistensproblematikk står også sentralt. Studentene vil få en innføring i aseptiske arbeidsformer samt dyrkning, farging, mikroskopering og identifisering av mikroorganismer ved et utvalg av analysemetoder, samt metoder for resistensbestemmelse. Hensikten med emnet er å gi studenten basiskunnskaper innen fagområdet slik at han/hun har de nødvendige grunnleggende teoretiske og praktiske ferdighetene for arbeid ved kliniske mikrobiologiske laboratorier.

Innhold

Emnet har hovedfokus på egenskaper og patogenese til klinisk relevante bakterier og virus. Følgende momenter dekkes: Oppbygning, funksjon og nomenklatur av bakterier, virus, sopp og protozoer; mikroorganismenes interaksjon med vertsorganismen; smittekjeden; molekylærbiologiske forhold ved bakterievekst; virkningsmekanismen til enkelte toksiner; antibiotika og resistensutvikling; steg i virusreplikasjon. Vaksinasjon. Relevante bakterier og virus av medisinsk betydning gjennomgås. Intern praksis: dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse av bakterier; nøkkeltester for identifikasjon av bakterier; inkubatorer og hygieneteknisk utstyr; smittevern, sikkerhet og avfallshåndtering.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

• Kan beskrive grunnleggende teori med hensyn til interaksjonen mellom mikroorganismer og den human verten samt utviklingen av sykdom

• Kan beskrive de mest karakteristiske egenskapene til sentrale humanpatogene bakterier og virus, deres patogenese og betydning som sykdomsårsak

• Kjenner mekanismer for genregulering og genoverføring hos mikroorganismer

• Kan forklare bruken av antibiotika og metoder for resistensbestemmelse

• Kan forklare mekanismer for og utbredelse av antibiotikaresistens

• Har kunnskap om smittekjeden, basale smittevernsrutiner og aseptiske arbeidsprosedyrer

• Har bred kunnskap om riktig behandling av ulike typer humanbiologisk prøvemateriale og hvordan mikroorganismer analyseres og undersøkes som et ledd i diagnostikk, oppfølging og behandling av sykdom

• Har kunnskap om regler om forsvarlig avfallshåndtering med hensyn til smittefare og miljø

Ferdigheter

Studenten

• Kan utføre mikrobiologiske analyser i tråd med gjeldende laboratorieprosedyrer og kvalitetssikring

• Kan anvende relevante analyseinstrumenter og laboratorieutstyr samt beherske basale laboratorieteknikker som anvendes innen mikrobiologi, inkludert aseptiske arbeidsmetoder

• Kan vurdere og tolke analyseresultater fra mikrobiologiske undersøkelser

• Kan kvalitetssikre og vurdere analyseresultatets sannsynlighet og pålitelighet

Generell kompetanse

Studenten

• Har bioingeniørfaglig innsikt og kompetanse til å tolke en bestilling og formidle korrekte prøvesvar

• Viser ærlighet og selvstendighet i sitt arbeid på laboratoriet

• Kan oppdatere egen kunnskap og ferdigheter slik at en kan delta i utviklingsarbeid innen faget

• Skal kunne forholde seg kritisk til fagstoff fra ulike kilder, og kan dokumentere og formidle bioingeniørfaglig kunnskap innen medisinsk mikrobiologi gjennom muntlig og skriftlig presentasjon på norsk

Krav til forkunnskaper

Tilsvarende krav til opptak i andre studieår som definert i studieplan for bioingeniørutdanningen.

Anbefalte forkunnskaper

BIO201 Hematologi og immunologi

Kunnskap i Anatomi og fysiologi er en fordel.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, oppgaveløsning, problembasert læring, internt laboratoriekurs.

Obligatorisk læringsaktivitet

Arbeidskrav består av:

Tilstedeværelse på varslede obligatoriske forelesninger og gruppearbeid med problembasert læring, samt obligatorisk internt laboratoriekurs må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Internt laboratoriekurs: Arbeidsark og/eller rapporter utarbeides etter hver laboratorieøvelse og må godkjennes før studenten får forlate undervisningsstedet og/eller begynne på ny øvelse. Resultater fra øvelser kan bli krevd presentert muntlig for kursansvarlig eller i plenum.

Opp til 10 obligatoriske oppgaver med innlevering kan bli gitt som en del av undervisningen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldig seks påfølgende semestre.

Det settes kun opp ett laboratoriekurs i emnet. Studenter som er fraværende, eller av andre grunner ikke får godkjent obligatorisk laboratoriekurs, vil derfor ikke kunne ta nytt laboratoriekurs inneværende semester. Studenter som ikke får godkjent laboratoriekurs vil måtte vente til neste gang emnet undervises.

En student har kun rett på 2 forsøk i ett laboratoriekurs totalt.

Vurderingsform

Skriftlig digital skoleeksamen, 4 timer.

Eksamen vil bli avholdt digitalt på Wiseflow.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Studentene må medbringe egen PC/MAC. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamen må være installert og testet før eksamensdagen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemiddel

Mer om hjelpemidler