Hopp til innhald

BIO303 Medisinsk biokjemi

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler laboratoriemedisin med fokus på patofysiologi og biomarkører som brukes til å stille diagnose, vurdere prognose, behandling og forebyggende helsearbeid. Hensikten med emnet er å gi studenten basiskunnskaper innen medisinsk biokjemi knyttet opp til laboratorieteknologi og anvendelse av biomedisinske analysemetoder, preanalyse og analysekvalitet, samt vurdering av prøvesvars medisinske sannsynlighet.

Innhold

Laboratoriemedisin:

 • Sykdomsprosesser som medfører konsentrasjonsendring i ulike biomarkører
 • Patofysiologi relatert til kroppens ulike organer
 • Klinisk farmakologi

Laboratorieteknologi:

 • Biokjemiske, enzymatiske, immunologiske, kromatografiske metoder og ioneselektive elektroder, samt urinanalyser med fremstilling og vurdering av urinsediment
 • Prøvetaking og preanalyse: Prosedyrer for prøvetaking, identitetssikring, prøvemottak og prøvebehandling for gjeldende analytter.
 • Analysekvalitet: Kvalitetssikring og kvalitetskontroll herunder kvalitetssystemer og akkreditering. Intern kvalitetskontroll og ekstern kvalitetsvurdering. Interferens og feilkilder. Vurdering og tolkning av analyseresultater.

Emnet har tre uker ekstern praksis.

Læringsutbytte

​Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskaper

Studenten

 • Kan gjøre rede for årsaker til utvalgte sykdommer, og hvordan endrede funksjoner og prosesser i organismen kan påvises i biologisk materiale
 • Kan beskrive de mest sentrale biomarkørene innen medisinsk biokjemi
 • Kan forklare hovedprinsippene som inngår i analyse av komponenter i biologisk materiale som blod, urin og spinalvæske
 • Kan beskrive analyseresultaters pålitelighet ut fra kunnskaper i medisinsk laboratorieteknologi og statistikk, her under analysemetoders muligheter, begrensninger og feilkilder
 • Kan beskrive hvordan kvalitetssikring kan ivaretas i medisinske laboratorier

Ferdigheter

Studenten

 • Kan vurdere kvaliteten av laboratorieteknisk arbeid fra prøvetaking til analysesvar foreligger, ved manuell og automatisert analysering
 • Kan utføre vedlikehold og analyser på utvalgte instrumenter
 • Kan vurdere preanalytisk, analytisk og postanalytisk kvalitet
 • Kan anvende relevante dokumenter som prosedyrer, produktinformasjon og metodeapplikasjoner
 • Kan planlegge, bearbeide og vurdere eget laboratoriearbeid

Generell kompetanse

Studenten

 • Viser ærlighet i analysearbeidet, og holdninger som fremmer kvalitetsatferd som orden, nøyaktighet og overholdelse av sikkerhetsregler
 • Møter pasienter uavhengig av alder, kjønn og etnisitet med respekt og forståelse og ivareta dem i undersøkelses- og prøvetakingssituasjonen

Krav til forkunnskaper

Tilsvarende krav til opptak til tredje studieår som definert i studieplan for bioingeniørstudiet.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og andre varierte læringsformer (som for eksempel problembasert læring, case basert læring, oppgaveløsning og gruppearbeid). Laboratoriekurs og ekstern praksis ved laboratorier innen medisinsk biokjemi. Rapportskriving.

Oppmøte og innlevering av rapporter på laboratoriekurs er obligatorisk. Tidsfrister for innlevering av rapporter spesifiseres ved semesterstart. Studentene får tilbakemelding og veiledning fra faglærer. Alle arbeidskrav skal vurderes som godkjent eller ikke godkjent innen gitte tidsfrister.

Det settes kun opp ett laboratoriekurs i emnet. Studenter som er fraværende, eller av andre grunner ikke får godkjent obligatorisk laboratoriekurs, vil derfor ikke kunne ta nytt laboratoriekurs inneværende semester

Ekstern praksis - Vurdering av ekstern praksis vil innebære obligatorisk tilstedeværelse med maksimum 10% gyldig fravær, og godkjenning av praktiskperioden.

Læringsplattformen "Canvas" benyttes i faget.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • 1 gruppeoppgave
 • Laboratoriekurs
 • 2 rapporter
 • Digitale tester
 • Ekstern praksis over 3 uker

Godkjente obligatorisk arbeidskrav er gyldig seks påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig digital skoleeksamen, 4 timer.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemiddel

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BIO136 - Medisinsk biokjemi med klinisk farmakologi og endokrinologi - Reduksjon: 15 studiepoeng