Hopp til innhald

BIO306 Ekstern praksis 2

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet gir innsikt i bioingeniørens yrkesrolle og yrkesutøvelse. Her inngår kunnskap om laboratoriemedisinens plass og bioingeniørens rolle i helsetjenesten. Studenten vil ha praksis på ulike medisinske laboratorier og bli kjent med arbeidsoppgaver som er særegne for disse.

Studenten er i ekstern praksis med varighet på til sammen syv uker. Praksis gjennomføres med to perioder, hver på tre uker, på ulike laboratorium innen fagområdene: medisinsk biokjemi, hematologi, koagulasjon, mikrobiologi, patologi, transfusjonsmedisin/blodbank eller medisinsk genetikk. Tverrprofesjonell samarbeidslæring legges til den syvende uken.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • Kan gjøre rede for hvilken betydning laboratorievirksomhet på praksisstedet har i helsetjenesten og drøfte bioingeniørens yrkesrolle
 • Kan forklare metode- og analyseprinsippene for utvalgte analytter/biomarkører som utføres på det aktuelle praksisstedet
 • Kjenner til behandling av biologisk materiale med tanke på smitte- og avfallsbehandling
 • Kan beskrive aktuelle kvalitetssikringssystem og drøfte bioingeniørens ansvar og oppgaver i kvalitetsarbeidet
 • Kjenner til hvordan prosedyrer utarbeides i et akkreditert laboratorium
 • Har kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid

Ferdigheter

Studenten

 • Kan utføre utvalgte laboratorieanalyser og undersøkelser etter gjeldende forskrifter og prosedyrer, og vurdere laboratorieresultatenes pålitelighet og medisinske sannsynlighet
 • Kan vurdere risiko for uønskede hendelser og kjenne til system for avvikshåndtering
 • Under veiledning kunne gjøre bruk av laboratorieinformasjonssystemer (LIS), mellomvareløsninger og styringssystemer på det aktuelle praksisstedet
 • Kan håndtere biologisk materiale og ivareta personvern i forhold til mottak, oppbevaring og lagring
 • Evner å utøve refleksjon over eget og andres roller i tverrprofesjonelt samarbeid

Generell kompetanse

Studenten

 • Har opparbeidet seg bioingeniørfaglig innsikt, og kan bruke sin fagkunnskap inn i diskusjon av ulike problemstillinger
 • Kan gi faglige begrunnelser, stille kritiske spørsmål og bidra inn i fagmiljøet
 • Forholder seg til lover og regler som er styrende for virksomheten
 • Har innsikt i yrkesetiske problemstillinger og hvordan håndtere disse i bioingeniørfaglig arbeid

Krav til forkunnskaper

Tilsvarende krav til opptak til tredje studieår som definert i studieplan for bioingeniørstudiet.

Videre kreves godkjente obligatoriske arbeidskrav i BIO303 Medisinsk biokjemi.

Undervisnings- og læringsformer

Veiledet ekstern praksis.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Skriftlig innlevering av læringsmål for praksis
 • 20 timer tverrfaglig praksis i TVEPS.
 • Godkjent praksis med maksimum 10 % gyldig fravær.

Studenter som er fraværende, eller av andre grunner ikke får godkjent ekstern praksis, vil ikke kunne ta ny praksisperiode inneværende semester. Studenter som ikke får godkjent ekstern praksis vil dermed måtte vente til neste gang emnet går.

En student har kun rett på 2 forsøk i ekstern praksis i emnet totalt, jf. Forskrift om studium og eksamen ved HVL § 10-12.

Bestått ekstern praksis er gyldig i seks påfølgende semestre.

Vurderingsform

Kombinert vurdering;

1. Vurdering av praksisstudiet

2. Individuell skriftlig hjemmeeksamen

Kriterier for bestått praksis finnes i Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier på www.hvl.no

Emnet vurderes til Bestått/Ikke bestått. Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, må hele emnet tas opp igjen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler