Hopp til innhald

BIO350 Bacheloroppgave - Bioingeniør

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Studentene skal gjennomføre et selvstendig metode- og problemorientert prosjekt med utgangspunkt i en realistisk bioingeniørfaglig problemstilling, der det kreves kunnskaper og ferdigheter fra sentrale områder i studiet. Arbeidet skal utføres i grupper og kan være et samarbeid med et eksternt medisinsk laboratorium, eller det kan inngå i utdanningens satsing på forskning og utvikling.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • Kan gjøre rede for den vitenskapelige kunnskapens betydning for generell fagkunnskap
 • Kjenner til relevante metoder og arbeidsmåter vedrørende forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt
 • Kan oppdatere sine kunnskaper gjennom kontakt med relevante fagmiljøer og praksisfelt

Ferdigheter

Studenten

 • Kan innhente, analysere og referere informasjon på en kritisk og reflektert måte
 • Kan dokumentere og formidle resultater fra et prosjektarbeid på en systematisk og vitenskapelig måte

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan arbeide både selvstendig og i team med planlegging og gjennomføring av et bioingeniørfaglig prosjekt
 • Kan formidle bioingeniørfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig
 • Viser en reflektert, etisk og miljømessige innsikt i sitt arbeid i tråd med relevante nasjonale retningslinjer

Krav til forkunnskaper

Tilsvarende krav til opptak til tredje studieår som definert i studieplan for bioingeniørstudiet.

I tillegg må alle arbeidskrav i emner 5. semester være godkjent.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger i vitenskapsteori og metode.

Laboratoriepraksis, veiledning og prosjektarbeid, der 2-3 studenter arbeider sammen i en gruppe.

Prosjekt med én deltaker kan unntaksvis tillates.

Alt skal ferdigstilles til gitte frister.

Obligatorisk læringsaktivitet

1. Individuelt krav:

 • Innlevering innen vitenskapsteori og metode

2. Krav til gruppen:

 • Prosjektplan
 • Midtveispresentasjon

Kravene skal ferdigstilles til gitte frister. Arbeidskravene er gyldige i ett påfølgende semester.

Vurderingsform

Bacheloroppgave med justerende muntlig eksamen, 100 %.

Bacheloroppgaven består av innlevert sluttrapport, plakat/video og eventuelt produkt. Prosessen blir også vurdert. Muntlig eksamen består av en åpen presentasjon av oppgaven (inntil 30 minutter inkludert spørsmål fra salen) og en lukket utspørring og gjennomgang av oppgaven (inntil 30 minutter).​Innleveringsfrist blir oppgitt på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A - F, der F tilsvarer ikke bestått.

Karakteren på den innleverte bacheloroppgaven skal være protokollført før gjennomføring av justerende muntlig eksamen. Justerende muntlig eksamen kan justere karakteren på bestått resultat opp eller ned med maksimalt en karakter, jf. forskrift om studium og eksamen § 11-15.

Hele gruppen får samme karakter, jf. forskrift om studium og eksamen § 11-17. Dersom det oppstår tvil om en student bidrar eller har bidratt i tilstrekkelig grad for å få uttelling for et felles produkt, skal det hentes inn skriftlig, individuell uttale fra alle gruppemedlemmene og faglig veileder. Høgskolen kan gjøre vedtak om at studenten skal regnes for ikke å ha møtt under eksamen.

Ved ikke bestått karakter på bacheloroppgaven, gis gruppen anledning til å levere en forbedret versjon i påfølgende semester.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemiddel er tillatt

Mer om hjelpemidler