Hopp til innhald

BSDAUT120 Geriatri og geriatrisk sykepleie i kommunehelsetjenesten

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Sentrale tema samles i tre hovedbolker:

 • Aldring - den normale utviklingen
 • Gammel og syk - den patologiske utviklingen
 • Sykepleie til gamle

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • kan anvende lover og forskrifter som regulerer kommunenes helse- og omsorgstjenester.
 • har kunnskap om aldring og hvordan dette virker inn på eldre menneskers livsvilkår i et flerkulturelt. perspektiv
 • har kunnskap om normale og patologiske endringer i den gamle kroppen.
 • har kunnskap om betydningen av tilhørighet og sosiale relasjoner i et eldre menneskes liv i og utenfor institusjon.
 • har kunnskap om alderspsykiatri og demens, og evner å se sammenhengen mellom opplevelse og atferd.
 • har kunnskap om redskaper som marte meo, validering, reminisens og realitetsorientering
 • har kunnskap om verdighetsgarantien, omsorg ved livets slutt og palliativ behandling.
 • har kunnskap om og kan oppdager og håndterer vold mot eldre i private og offentlige relasjoner.
 • har kunnskap om sykepleiefaglige utfrodringer i møte med den hamle pasienten.

Generell kompetanse:

Studenten...

 • arbeider kunnskapsbasert ved å være i stand til å arbeide reflekterende i lys av forskning, erfaring og pasientperspektivet.
 • ser betydningen av god ledelse for kvaliteten på pasientomsorgen.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesinger
 • Arbeid i grupper
 • Multimodale ressurser
 • Formidling fra studenter
 • Ferdighetstrening
 • Simulering
 • Veiledning
 • Medstudentrespons
 • Oppgaveløsing
 • Selvstudium

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før kandidaten kan fremstille seg til eksamen:

 1. 80% tilstedeværelse/deltakelse i studiegrupper

Obligatoriske læringsaktiviteter er gyldig i fire semester.

Vurderingsform

Individuell skriftlig hjemmeeksamen, 1 uke

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler