Hopp til innhald

BSDAUT220 Praksisstudier i psykiatrisk institusjon eller hjemmebasert psykiatritjeneste

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet er et praksisemne innen psykiatri og psykisk helsearbeid i kommune- eller spesialisthelsetjenesten der fokus er på sykepleiers oppgaver i møte med pasienter med psykisk uhelse.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • har kunnskap om og forståelse for psykisk helse og psykiske lidelser.
 • har kunnskap om stress, krise, sorg og tap som anvendes i samhandling med pasienter og deres pårørende.
 • har kunnskap om sammenheng mellom rus og psykisk helse, eldre og psykisk helse og barn- og unges psykiske helse.
 • har innsikt i sykepleieperspektiv, behandlingsperspektiv og pårørendes perspektiv.
 • har kunnskap om rehabilitering og det å leve med psykisk lidelse.
 • har innsikt i sykepleieperspektiv, behandlingsperspektiv og pårørendes perspektiv.
 • har kunnskap om de ulike hovedgrupper psykofarmaka, deres virkninger og bivirkninger.
 • har kunnskap om samfunnsforhold som virker inn på menneskers helse, psykisk helse spesielt.
 • har kunnskap om kompleksiteten i psykisk helse i et flerkulturelt samfunn.
 • har kunnskap om lov om psykisk helsevern.
 • har kunnskap om helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende.
 • Ferdigheter: Studenten...
 • deltar i tverrfaglig samarbeid og utøver overnevnte kunnskaper i praksis.
 • administrerer og vurderer virkning/ bivirkning av forordnet psykofarmaka og andre legemidler.
 • anvender miljøterapi og miljøterapeutiske prinsipper.
 • identifiserer og bidrar til at pasienter får dekket sine grunnleggende behov.
 • behersker å nytte de ulike dokumentasjonssystemer på forsvarlig måte
 • Generell kompetanse: Studenten...
 • er reflektert over eget menneskesyn og holdninger til mennesker med psykisk lidelse eller uhelse.
 • har grunnleggende generelle fag- og yrkesetiske verdier, godt utviklet holdnings- og handlingskompetanse i møte med mennesker med psykiske lidelser/ livsproblemer og deres pårørende.
 • er bevisst rollen som hjelper og maktinnehaver innen psykisk helsevern.
 • er bevisst pasientens integritet og selvbestemmelse i dialog og samhandling.
 • reflekterer over egen forståelse og utøvelse av sykepleie og tar ansvar for å bli veiledet i faglige så vel som personlige utfordringer.
 • identifiserer egne følelser i møte med mennesker i ulike livssituasjoner, ulike kontekster, ulik bakgrunn og med ulik etnisk bakgrunn og identitet.
 • ivaretar pasientens integritet og selvbestemmelse i dialog og samhandling, brukermedvirkning, brukerstyring og individuell plan.
 • er bevisst pasientens integritet og selvbestemmelse i dialog og samhandling.
 • er bevisst sosiale marginaliseringsprosesser og andre samfunnsmekanismers betydning for psykisk helse.
 • administrerer andres arbeid, har evne til å samarbeide med andre.
 • har innsikt i utarbeidelse-/gjennomføring av individuell plan til mennesker som har behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forberedelse til praksis som innbefatter:

 • Arbeid i grupper
 • Multimodale ressurser
 • Digitale læringsformer
 • Formidling fra studenter
 • Veiledning
 • Medstudentrespons
 • Oppgaveløsing
 • Sjelvstudium

Praksisstudier Pasientrettet praksis i spesialist- eller kommunehelsetjenesten innen psykisk helsearbeid

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgande obligatoriske læringsaktivitetar må være godkjent før kandidaten kan starte i direkte pasientretta arbeid/praksis:

 1. Gå tur med praksislærer minimum en time

Vurderingsform

Praksisvurdering

Praksis vurderes til bestått/ikke bestått.

Vurderingen baserer seg på studenten sin prestasjon i praksis som inkluderer om læringsutbytte er oppfylt. I vurderingen inngår målsetting for praksis, deltakelse i samtale med lærer samt krav til 90 % tilstedeværelse. Fravær utover 10% medfører at hele eller deler av praksisperioden må tas om igjen.

Dersom det oppstår tvil om studenten vil nå læringsutbyttet og bestå praksis, og tvilen oppstår før studenten er halvveis i praksisperioden, skal studenten få skriftlig varsel. I varselet skal praksisveileder angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiet.

Ny praksis Ikke bestått praksis medfører endret studieprogresjon der praksisperioden i sin helhet gjennomføres sammen med neste kull

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler