Hopp til innhald

BYG503 Fordypningsemne i stål- og betongkonstruksjoner

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Forspente betongbjelker og -dekker er sammen med stålfagverk og stålplatedragere ofte brukt når en skal bære store laster over større avstand, i motsetning til tradisjonelle slakkarmerte betong og valsede stålprofiler.

For fundamentering av alle typer konstruksjoner foretrekkes betong og noen ganger peler.

Dette kurset skal gi grunnlag for gjennomføring av statiske analyser for denne typen konstruksjoner og knytte det til Eurocode-regler. Viktigheten av dataprogrammer for statiske analyser (FE-program) er også en del av emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • oppførsel til konstruksjoner med relativt lang spennlengde
 • basisprinsippene for forspent betong
 • prinsippene for slanke stålplater påkjent av membrankrefter (krefter i planet)
 • hvordan fagverksmodeller i stål og betong kan brukes for både lokal- og global strukturanalyse
 • hvordan gjennomføre nødvendig kontroller med hensyn til Eurokodene
 • hvordan bruke elementmetode-program i strukturanalyser
 • hvordan bruke forskjellige typer av fundamenteringsløsninger basert på type konstruksjon og geotekniske forhold.

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og dimensjonere forspent betong dekker og -bjelker inkludert dimensjonering av forankringssoner.
 • kan analysere og dimensjonere stålfagverk og enkle platebærere.
 • kan dimensjonere knutepunkt i stålfagverk
 • kan utføre basis-dimensjonering for direkte- og pele fundamentering.

Generell kompetanse

Studenten

 • har kunnskap om de viktigste last-situasjonene når en dimensjonerer forspent betong, stålfagverk, platebærere og forskjellige fundamentløsninger.
 • har en forståelse av viktigheten av god design av opplegg og knutepunkt i stål og betong
 • kan vurderer riktigheten til resultater fra elementmetode-program.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende mekanikkunnskaper

 • BYG105 Bygningskonstruksjoner
 • BYG106 Betongkonstruksjoner
 • BYG107 Stålkonstruksjoner

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er organisert som forelesninger, fem obligatoriske innleveringer, et obligatorisk prosjekt som skal presenteres som en skriftlig rapport. Prosjektet kan gjennomføres individuelt eller i grupper på to personer.

Obligatorisk læringsaktivitet

Fem innleveringer.

For å kunne delta på eksamen, må alle innleveringene godkjennes.

Vurderingsform

1. Skriftlig eksamen som teller 70% av endelig karakter.

2. Skriftlig rapport som teller 30% av endelig karakter.

Karakterskala A-F, der F er ikke bestått. Begge deler må være bestått for å bestå emnet og få endelig karakter. Ved kontinuasjonseksamen kan eksamensformen endres fra skriftlig til muntlig.

Hjelpemidler ved eksamen

Skriftlig eksamen: Alle kalkulatormodeller og alle fysiske trykte og skrevne hjelpemiddel.

Skriftlig rapport: Alle hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler