Hopp til innhald

DIA501B Helsepedagogikk

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Pasientopplæring og veiledning gir økt egeninnsikt og evne til å mestre sykdom i hverdagen. Emnet legger vekt på kunnskap helsepedagogiske tilnærminger og metoder for å kartlegge og aktivere helseressurser, motivasjon, mestring, empowerment og brukermedvirkning. Opplæring og veiledning av personer med diabetes krever at helsepersonell har trening i å anvende helsepedagogiske tilnærminger, kommunikasjon- og samhandlingsmetoder i konkrete kliniske situasjoner. Sosiokulturell bakgrunn, utviklingsmessige forutsetninger, helsekompetanse, kunnskap om egen sykdom, sykdomsdiagnose og rammefaktorer er forhold som er viktige når helsepersonell planlegger og gjennomfører veiledning til personer med diabetes og deres pårørende. I tillegg legger emnet vekt på innsikt i lærings- og mestringssentra som en viktig arena for brukeropplæring og møteplass for brukere og helsearbeidere innen primær- og spesialisthelsetjenesten.

Pedagogisk teori og læring:

 • Kommunikasjon og samhandling
 • Sentrale teorier om læring, motivasjon og mestring
 • Helseatferdsmodeller og teorier om atferdsendring
 • Mestringsforventninger, mestringsopplevelser og motivasjonsarbeid
 • Ulike kommunikasjons- og motivasjonsformer, veiledningsteknikker og verktøy
 • Barrierer for læring hos individet
 • Organisatoriske og systemiske barrierer for læring
 • Økonomiske og juridiske rammer - sentrale lover og føringer av betydningen for opplæring
 • Kultur, verdier og holdninger - læreprosesser hos individer og grupper - faktorer som påvirker helseatferd
 • Helsepedagogiske utfordringer i et livsløpsperspektiv
 • Individrettede og samfunnsrettede tiltak
 • Gruppeprosesser og gruppedynamikk

Læringsutbytte

En student med fullført emne gir følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • har innsikt i og kritisk forståelse for organisatoriske og helsepolitiske rammer for helsepedagogiske tiltak, opplæring og veiledning til pasienter og pårørende
 • har inngående kunnskap om helsepedagogiske prinsipper, kommunikasjon- og samhandlingsmetoder
 • har inngående kunnskap om mestring og motivasjonsaspekter og innsikt i verdien av at pasienter er medvirkende i læringsprosessen

Ferdigheter Studenten....

 • kan planlegge og gjennomføre individtilpasset opplæring med utgangspunkt i den enkelte pasient og pårørende sine behov, ressurser og familiesituasjon
 • kan planlegge og gjennomføre ulike former for gruppebaserte opplæringstiltak med utgangspunkt i ulike teoretiske tilnærminger
 • kan planlegge og iverksette ulike helsepedagogiske tiltak

Generell kompetanse Studenten...

 • kan bruke kartleggingsverktøy for å innhente kunnskap om den enkeltes helsekompetanse og ressurser, vurdere mestringsstøttende tiltak og hvordan helse- og sykdomsforebyggende kunnskap kan formidles
 • kan undervise og veilede med bruk av relevante helsepedagogiske kommunikasjon- og veiledningsmetoder tilpasset den enkelte sin livssituasjon
 • kan innhente systematisk kunnskap om effekt av pasientopplæring og undervisning

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Egenaktivitet i gruppe med framlegg og opposisjon
 • Studiegruppe med integrering av teori og praksis
 • Seminar
 • Selvstudie

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktivitet må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav 1: Kommunikasjonsseminar med øvelser i kommunikasjon, veiledning av pasienter og pårørende.

Godkjent læringsaktivitet er gyldige til neste ordinære studieløp.

Vurderingsform

Oppgave på maksimum 2000 ord.

Eksamensoppgaven knyttes til en gitt kasuistikk og leveres inn to uker etter avslutningen av kommunikasjonsseminaret.

Vurderingsuttrykk: Bestått / ikke bestått.

Ny eksamen: Ved ikke bestått vurdering kan en forbedret versjon av oppgaven leveres til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Hjelpemidler kan benyttes fritt i arbeidet med oppgaven.

Mer om hjelpemidler