Hopp til innhald

EVN1017 Innføring i risikoforståelse av kjemikalier om bord på skip

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Det maritime lovverket skal sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og trygge arbeidsforhold. Mannskapet må dermed ha kunnskap om lov- og regelverk knyttet til kjemikalier og grunnleggende teoriforståelse og kompetanse om kjemikalier som blir brukt eller som oppstår om bord. Dette innebærer at de må kunne kartlegge kjemikalier som kan føre til helsefare, utføre risikoanalyse og gjennomføre tiltak.

Hovedtemaer som blir gjennomgått i kurset:

 • Gjennomgang av hvordan kjemikalier blir klassifisert og merket for helsefare
 • Innføring i bruk av sikkerhetsdatablad
 • Enkel risikovurdering av kjemikalier
 • Krav til målinger av kjemikalier i arbeidsatmosfæren og vurdering av resultatene
 • Forebyggende tiltak ved arbeid med kjemikalier
 • Gjennomgang av enkelte kjemikalier/kjemikaliegrupper

Forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip ligger til grunn i kurset. Kurset blir også knyttet opp mot Skipssikkerhetsloven og Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip og flyttbare innretninger.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Studenten har kjennskap til konsekvensene for arbeidstakeren sin helse dersom han blir utsatt for farlige kjemikalier
 • Studenten har kjennskap til hvordan ulykker kan forebygges og kjemikaliehåndtering kan utføres på en trygg, sikker og bærekraftig måte
 • Studenten har kjennskap til lov- og regelverk som gjelder farlige kjemikalier

Ferdigheter

 • Studenten kan kartlegge og utføre enkel risikoanalyse av kjemikalier som blir brukt eller som oppstår i arbeidshverdagen
 • Studenten kan vurdere om kjemikalier blir håndtert på en forsvarlig måte og kan gjennomføre tiltak for å forebygge kjemisk helsefare

Generell kompetanse

 • Studenten har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • Studenten kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger
 • Studenten kan utveksle synspunkter med fagfolk og delta i faglige diskusjoner og gjennom dette bidra til utvikling av god kjemikaliehåndtering

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Samlinger:

 • Digital oppstart
 • Fysiske samlinger på campus, 2 dager

Undervisning, oppgaver, diskusjon og demonstrasjon

Obligatorisk læringsaktivitet

Deltakelse på samling

Vurderingsform

Individuell hjemmeeksamen på 8 dager.

Karakterskala: Bestått / ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt

Mer om hjelpemidler