Hopp til innhald

FØS8307 Prosjektledelse og prosess

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet gir en innføring i prosjektledelse og prosesslederforståelse. Grunnleggende begreper, teorier og verktøy blir gjennomgått. Studentene gis en oversikt over og innsikt i hvordan prosjekter kan gjennomføres i en usikker og kompleks virkelighet preget av mange aktører og stadige endringer.

En stor del av emnet handler om studentenes prosjektoppgave. Gjennom prosjektoppgaven får studentene jobbet praktisk med et konkret prosjekt. Dette gir praktisk anvendelse av teori og praktisk erfaring med prosjektarbeid. Den endelige prosjektrapporten gir innføring i akademisk skriving.

Læringsutbytte

Kunnskap

Ved fullført emne har kandidaten kunnskap om begreper og teorier knyttet til:

  • Verdiskaping og måloppnåelse i prosjekter
  • Prosjektdefinering, interessenter, strategier og planlegging
  • Organisering, teamarbeid og ledelse av prosjekter
  • Prosjektarbeidsprosessen, prosjektstyring, usikkerhet og kompleksitet

Ferdigheter:

Ved fullført emne kan kandidaten anvende ulike faglige perspektiver og tilnærminger for å:

  • Planlegge og følge opp prosjekter
  • Beskrive og analysere ulike typer prosjekter
  • Beskrive og drøfte tiltak som fremmer verdiskaping i prosjekt

Generell kompetanse

Ved fullført emne har kandidaten:

  • Erfaring med å jobbe både selvstendig og i grupper
  • Evne til å formidle fagstoff skriftlig
  • Evne til refleksjon om prosjekter, deres kjennetegn og rolle i samfunnet

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Emner innen organisasjon og ledelse, eller realkompetanse (grunnleggende forståelse for og innsikt i organisasjonsfag og ledelse)

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid, samt refleksjoner i plenum

Obligatorisk læringsaktivitet

For å kunne avlegge eksamen må flere obligatoriske arbeidskrav være godkjent. Detaljer rundt dette opplyses ved oppstart.

Vurderingsform

Gruppevis prosjektoppgave 2 - 4 personer (teller 100%)

Karakterskala A-F, der F svarer til ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt

Mer om hjelpemidler