Hopp til innhald

FHA1012 Folkehelsearbeid i organisasjons- og samfunnsperspektiv

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Dette er emne 10 i Bachelorutdanning i folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet. Emnet gjennomføres i vårsemesteret siste studieår og går parallelt med arbeidet med bacheloroppgaven. Tre ukers praksis (FHA-P3) er knyttet til emnet. Praksisperioden er en obligatorisk del av bachelorstudiet i folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet og gjennomføres om våren. Studentene skal ved avsluttet emne ha innsikt i folkehelsearbeid i et a) historisk, b) organisatorisk og c) politisk-administrativt perspektiv og d) få erfaring fra praktisk folkehelsearbeid og saksbehandling i enten offentlig, frivillig eller privat sektor. Tema i emnet er:

 • Folkehelsearbeid i offentlig, privat og frivillig sektor i historisk perspektiv
 • Organisasjon, administrasjon og ledelse
 • Kampen mot epidemiene
 • Velferdsstatens grunnlag, forvaltning og framtid
 • Den demokratiske styringskjeden
 • Samarbeids- og styringsformer
 • Deduksjon og induksjon knytte til bruk av, og kritisk analyse av statistikk

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan skissere de viktigste utviklingslinjene i norsk folkehelse
 • kan gjøre greie for de viktigste prinsipper bak og den historiske bakgrunnen for dagens velferdsstat
 • kan gjøre greie for de utfordringene og folkehelseproblemene dagens velferdssamfunn står overfor og kunne analysere deres årsaker og virkninger
 • kan gjøre greie for kravene for en forsvarlig saksbehandling
 • kan vise grunnleggende teoretisk forståelse for hvordan organisasjoner fungerer
 • kan vurdere ledelsens rolle i folkehelsearbeid
 • kan vise innsikt i samarbeids- og styringsformer som fremmer folkehelsearbeid

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke skriftlige kilder (blant annet om lover og historiske forhold) og statistikk for å analysere helse og sosiale problem i eldre og nyere tid
 • skal ha erfaring fra praktisk saksbehandling og/eller folkehelsearbeid

Generell kompetanse

Studenten

 • kan innhente og anvende relevant informasjon på fagområdet
 • kan se det politisk-administrative systemet i et folkehelseperspektiv

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen foregår gjennom forelesninger, gruppearbeid og tre ukers praksis. Det blir lagt til rette for obligatoriske læringsaktiviteter knyttet opp mot ulike læringsmål for at studentene kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen. Se egen emneplan for praksis. 

Obligatorisk læringsaktivitet

For å ha rett til å ta eksamen må alle obligatoriske læringsaktiviteter være godkjent. Det er obligatorisk frammøte og krav om aktiv deltakelse fra studenten i undervisning med obligatoriske læringsaktiviteter.

 • Gjennomføre en organisasjonsteoretisk analyse av en forening eller virksomhet som arbeider med folkehelserelaterte spørsmål i privat, frivillig eller offentlig sektor. Denne obligatoriske læringsaktiviteten er knyttet til læringsutbytteformuleringene: kan vise grunnleggende teoretisk forståelse for hvordan organisasjoner fungerer og kan vurdere ledelsens rolle i folkehelsearbeid.
 • Gjennomføre og få godkjent praksisperioden, knyttet til læringsutbytteformuleringen om at studenten skal ha erfaring fra praktisk saksbehandling og/eller folkehelsearbeid
 • Skrive rapport fra praksisperioden

Ved ikke godkjent arbeidskrav kan studentene gjennomføre et alternativt opplegg. Nærmere retningslinjer deles ut ved studiestart.

Vurderingsform

Individuell skriftlig skoleeksamen, 6 timer.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler

Mer om hjelpemidler